Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych X

III SA/Po 309/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-06-08

roku na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi T. W. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [...] z dnia...
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o umorzenie składek, wystąpił z żądaniem przyznania praw pomocy...

VI SA/Wa 841/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-17

do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących ubezpieczeń społecznych (nr 35) z dnia 29 października 1998 r. Zdaniem Towarzystwa wskazany stenogram jest istotny w sprawie...
normy prawnej w oderwaniu od kontekstu ustawy, jak i całego systemu prawa oraz, że interpretacja prawa musi uwzględniać zarówno tekst prawa jak i społeczny sens...

II GSK 256/06 - Wyrok NSA z 2007-01-25

pojęcia. Natomiast przepis niejasny to taki przepis, którego niejasność jest tak daleko posunięta, iż wynikających z niej rozbieżności nie da się usunąć za pomocą zwyczajnych...
, charakter przepisu, który został naruszony na to pozwala i społeczne skutki naruszenia są niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia praworządności. Dalej wskazała...

II GSK 8/06 - Wyrok NSA z 2006-04-05

państwa prawa ani też z zasadą sprawiedliwości społecznej wyrażonymi w art. 2 Konstytucji RP., Od powyższego wyroku Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych...
ubezpieczeniowej, wymagałoby wskazania przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w decyzji administracyjnej interesu społecznego, który przemawiał za zgłoszeniem...

II GSK 255/06 - Wyrok NSA z 2007-01-25

oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielanej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.). ...

II GSK 348/05 - Wyrok NSA z 2006-01-25

krajowego zakładu ubezpieczeń społecznych. Podkreślić przy tym należy, że komentowany przepis art.27 ust.7 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, nie stanowi o uprawnieniu...
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów pomocy...