Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Straży Granicznej X

II SA/Wa 1114/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-20

w ustawie o pomocy społecznej., Organ nie uznał, iż skarżący wraz z byłą żoną i dzieckiem prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, która to okoliczność została potwierdzona...
, że syn jest członkiem rodziny, z którym prowadzi wspólne gospodarstwo w myśl ustawy o pomocy społecznej., Wskazał nadto, iż organ I instancji nie informował...

II SA/Sz 1009/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-18

uzyskują środki na utrzymanie siebie oraz dziecka, 2) oświadczenia, czy skarżący lub członkowie Jego rodziny korzystają z pomocy opieki społecznej, a w razie korzystania...
z takiej pomocy, zaświadczenia właściwego organu pomocy społecznej zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych świadczeń, 3) zaświadczenia z właściwego powiatowego urzędu...

II GZ 32/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-10

z pomocy opieki społecznej, a w razie korzystania z takiej pomocy, zaświadczenia właściwego organu pomocy społecznej zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych świadczeń, 3...
', co pozwala na wyżywienie rodziny skarżącego. Skarżący oświadczył, że nie korzysta z pomocy opieki społecznej. Na skutek kryzysu nie posiada środków na zapłacenie ubezpieczenia...

II SA/Bk 51/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-04-29

. np. art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej). Poglądowi, iż równoważnik przysługuje strażakowi od dnia powstania uprawnienia do jego pobierania nie przeczą postanowienia...
lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Jak wynika zatem z cytowanej regulacji środek prawny określony w art. 155 kpa...

II SA/Wa 1203/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-23

przemawia także interes społeczny. Uchylenie decyzji zobowiąże go do zwrotu otrzymanej pomocy finansowej, co w konsekwencji zwiększy ilość tych środków do późniejszego...
z [...] grudnia 2013 r. nr [...] o przyznaniu mu pomocy finansowej. Jego 'interes' nie jest sprzeczny z interesem społecznym (a takim jest zasada praworządności wyrażona w art. 7...

II SA/Wa 1156/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-14

zawarta w ustawie o pomocy społecznej, gdyż przepisy tego aktu prawnego nie miały w rozpoznawanej sprawie zastosowania. Oznacza to, że organ w sposób prawidłowy...
do uzyskania lokalu jest prawem podstawowym, a dopiero, gdy nie można tego uprawnienia zrealizować, w grę może wchodzić przyznanie innej pomocy, w tym równoważnika...

I OSK 730/08 - Wyrok NSA z 2009-05-05

fakt prowadzenia przez rodziców gospodarstwa rolnego i podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz zamieszkiwania przez funkcjonariusza w podanych okresach w domu...
w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Powołując się na treść art. 6 ust.2 ustawy z dnia 20...

II SA/Wa 556/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-11

budownictwa społecznego albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość' należy traktować jako cel, na jaki pomoc ta jest przeznaczona. Cel...
z dnia [...] stycznia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie domu przez funkcjonariusza Straży Granicznej oddala skargę...

II SA/Wa 1744/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-17

[...] sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu. - oddala skargę. Komendant Główny Straży Granicznej decyzją...
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży...

II SA/Wa 231/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-28

nieruchomość (art. 98 ust. 1)., Zasady przyznawania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej lub towarzystwie budownictwa społecznego...
Granicznej z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego oddala skargę Decyzją z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   17