Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

II SA/Wa 490/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-21

materialną oraz informując, że nie korzysta z pomocy społecznej, ponieważ otrzymuje emeryturę, która nie wystarcza do godnego życia., Organ odwoławczy stwierdził, że skoro...
strona nie przedstawiła, na żądanie organu, zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa ani nie uiściła opłaty skarbowej Komendant...

II SA/Po 570/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-08-30

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) jednostki sektora finansów publicznych, w tym sądy, Policja, Zakład Ubezpieczeń...
wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy są obowiązani niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku kierownika ośrodka pomocy społecznej...

III SAB/Kr 17/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-08-28

z emerytury i dlaczego nie składał zeznania podatkowego za 2016 r.?, d) czy skarżący otrzymywał pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie zasiłków lub innych...
społecznych zajmujących się udzielaniem pomocy lub od Kościoła bądź od rodziny lub sąsiadów, a jeżeli tak to w jakiej wysokości?, Nadto Sąd zwrócił się do Kierownika Gminnego...

III SAB/Kr 16/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-08-28

z emerytury i dlaczego nie składał zeznania podatkowego za 2016 r.?, b) czy skarżący otrzymywał pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie zasiłków lub innych...
społecznych zajmujących się udzielaniem pomocy lub od Kościoła bądź od rodziny lub sąsiadów, a jeżeli tak to w jakiej wysokości?, Nadto Sąd zwrócił się do Kierownika Gminnego...

II SA/Wa 1287/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-14

też, że nie otrzymuje żadnych świadczeń i nie korzysta z pomocy ośrodka pomocy społecznej, ma natomiast zaległości w spłacie zaciągniętego w banku kredytu na leczenie...
Pomocy Społecznej w M., że nie korzystał i nie korzysta z pomocy społecznej, wezwań banku do spłaty wymaganych rat kredytowych, zgody na wyjazd dzieci za granicę., Mając...

II SA/Bd 1169/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-01-19

oszczędności oraz przedmiotów wartościowych. Poza tym z nadesłanej dokumentacji wynika, że skarżący regularnie korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej zaś koszty utrzymania...
na takie rozstrzygnięcie miało to, iż skarżący obecnie regularnie korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej. Zatem odnosząc się do powyższego należy stwierdzić, że nie miałby z czego pokryć...

II SA/Po 1183/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-10

środków na opłacenie kosztów niniejszego postępowania. Starszy syn utrzymuje się z pomocy społecznej, młodszy również nie pracuje. Skarżący prowadzi wspólne gospodarstwo...
w wysokości [...] zł, renty jego żony w wysokości [...] zł, zasiłku z pomocy społecznej starszego syna w wysokości [...] zł, co łącznie daje [...]zł netto miesięcznie...

II SA/Po 203/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-03-23

, gdyż od wielu lat jest bez pracy i z tego powodu nie ma środków na opłacenie opłaty od skargi. Oświadczył, że utrzymuje się ze świadczeń pomocy społecznej na łączną kwotę...
[...]zł, czynszu nie płaci od maja 2013r., sprawa toczy się przed sądem. Wszystko co otrzymuje z pomocy społecznej przeznacza na jedzenie i lekarstwa, ubrania i buty...

III SA/Gd 303/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-09-11

ostatnich trzech miesięcy;, e) oświadczenia, czy wnioskodawca lub osoby wspólnie prowadzące z nim gospodarstwo domowe korzystają lub korzystały ze świadczeń z pomocy społecznej...
w okresie ostatnich sześciu miesięcy, a jeżeli tak do przedłożenia stosowanego zaświadczenia w tym zakresie od właściwego organu pomocy społecznej., Na powyższe wezwanie...

III SA/Kr 1308/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-04

okresowego z pomocy społecznej (vide: kopia decyzji), Uzasadniając swoje starania zaakcentował, iż warunki materialne jego rodziny nie pozwalają mu na poniesienie kosztów...
ma czwórkę małych dzieci w tym niemowlę. Obecnie wstrzymano mu rentę. Korzysta z pomocy społecznej. Żona nie pracuje gdyż zajmuje się dziećmi., Dla wykazania źródeł...
1   Następne >   +2   +5   +10   100