Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Żandarmerii Wojskowej X

II OSK 847/14 - Wyrok NSA z 2015-12-02

jest słuszna i celowa z punktu widzenia interesu społecznego, którego racją jest, aby pozwoleń na broń nie było więcej, niż to wynika z potrzeb uzasadnionych celem...
;, - naruszenie art. 7 k.p.a., przez ustalanie interesu społecznego i przedłożenie interesu społecznego ponad brzmienie przepisów prawa materialnego, w szczególności...

II SA/Wa 1736/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-18

ta jest słuszna i celowa z punktu widzenia interesu społecznego, którego racją jest, aby pozwoleń na broń nie było więcej, niż to wynika z potrzeb uzasadnionych celem...
w prowadzeniu regulaminowej działalności Stowarzyszenia;, ← naruszenie przepisu art. 7 Kpa, przez ustalanie interesu społecznego i przedłożenie interesu społecznego...

II SA/Wa 816/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-19

i macierzyństwo stanowiąc w ust. 2, że matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz publicznych, której zakres określa ustawa. Ponadto w art. 33...
prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym (ust. 1). Kobieta i mężczyzna mają w szczególności prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów...

II SA/Wa 1823/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-14

do badania wniosków pod kątem ich zasadności, biorąc pod uwagę interes społeczny, którego racją jest, by ilość broni pozostającej w rękach obywateli wynikała z racjonalnych...
od 6 mm do 12 mm, (b) przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA, (c...

II SA/Wa 928/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-30

żadne polowania. Organ dodał przy tym, iż ustawa - Prawo łowieckie wskazuje, iż polowania wykonuje się przy pomocy broni przeznaczonej do celów łowieckich, a nie broni...
oraz kierując się interesem społecznym i ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, w sprawie zaistniały przesłanki uzasadniające odmowę zarejestrowania broni objętej wnioskiem...

II SA/Wa 1685/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-11

przesłanek stwierdzenia rażącego naruszenia prawa bądź naruszenia interesu społecznego., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumenty zawarte...
1 sentencji., Sąd orzekł o kosztach postępowania (pkt 2 sentencji), na podstawie art. 200 i art. 205 § 2 i art. 209 P.p.s.a., uwzględniając fakt korzystania z pomocy...

II SA/Wa 2003/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-16

faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. W przypadku decyzji w przedmiocie pozwolenia na broń palną do celów...
i okoliczności faktu szukania pomocy przez skarżącego w Ośrodku [...] w P., a nie na okoliczności wskazania istnienia po stronie wnioskodawcy stałego, realnego...