Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy X

II SA/Rz 1657/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-20

. nr [...] w przedmiocie odmowy rejestracji w PUP'., Z uzasadnienia skargi oraz akt sprawy wynika, że w piśmie z dnia 20 października 2014 r., przekazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy...
Społecznej [...] według właściwości Powiatowemu Urzędowi Pracy [...], skarżący zwrócił się o udzielenie informacji o zasadach przyznawania dofinansowania z PFRON...

II SA/Po 114/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-19

ani jej pracownicy dotychczas nie korzystali z żadnej formy pomocy publicznej. Do wniosku spółka dołączyła: zaświadczenie wydane przez Marszałka Województwa z dnia [...] 2009r. uznające...
dofinansowania do kosztów szkolenia pracowników, gdyż Spółka nie spełniła warunków do udzielenia pomocy w trybie ustawy. Argumentowano, że Spółka nie wprowadziła obniżonego...

IV SA/Po 71/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-18

. na posiedzeniu niejawnym skargi Cz. W. o wznowienie postępowania w sprawach zakończonych decyzją Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Sz. oraz wniosku o przyznanie prawa pomocy...
w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata; postanawia 1. odrzucić skargę o wznowienie postępowania 2. odmówić przyznania prawa pomocy. / - / D...

II SA/Sz 893/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-10-15

tym poinformowano również W.M. o możliwości skorzystania z oferty Centrum Integracji Społecznej w [...] oraz z pomocy doradcy zawodowego w celu omówienia i zaplanowania...