Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Domu Pomocy Społecznej X

I OW 46/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-04

[...] o umieszczeniu K.N. bez jej zgody w domu pomocy społecznej postanawia oddalić wniosek. Wójt Gminy B. wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu...
o właściwość pomiędzy nim a Burmistrzem Miasta i Gminy N. w przedmiocie wskazania organu właściwego do skierowania K.N. do domu pomocy społecznej., W uzasadnieniu wniosku podał...

I SA/Wa 2370/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-01-20

sprawy ze skargi M. F. na decyzję Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w N. z dnia [...] września 2005 r., nr [...] w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej postanawia...
grudnia 2005 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga M. F. na decyzję Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w N. z dnia [...] września 2005 r...

I SA/Wa 896/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-07-08

. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. o rozstrzygnięcie negatywnego sporu kompetencyjnego z Ośrodkiem Pomocy Społecznej...
Administracyjnemu. UZASADNIEN ! E, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w S. wniósł o rozstrzygnięcie negatywnego sporu kompetencyjnego zaistniałego pomiędzy nim a Ośrodkiem...

I SA/Wa 478/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-04-28

niejawnym sprawy ze skargi T. D. n decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. z dnia [...] lutego 2004 r. nr [...] w przedmiocie pomocy społecznej postanawia...
[...] Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w P., Zaskarżona decyzja została wydana przez organ administracji publicznej w I instancji, od której to decyzji stronie...

I SA/Wa 1929/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-07-12

niejawnym sprawy ze skargi J. P. na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. z dnia [....] października 2004 r., nr [....] w przedmiocie zasiłku okresowego...
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. [....] z dnia [....] października 2004 r., nr [....] w przedmiocie zasiłku okresowego, doręczoną J. P. w dniu...

I SA/Wa 867/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-07-14

niejawnym sprawy ze skargi E. Z. na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w przedmiocie wypłacenia odsetek postanawia odrzucić skargę I SA/Wa 867/04, U z a s a d n i e n i e...
4-7 powołanej wyżej ustawy., Pismo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. z dnia [...] maja 2004 r. nr [...] nie jest decyzją ani też aktem lub czynnością z zakresu...

I SA/Wa 1317/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-10-19

Marek Stojanowski po rozpoznaniu w dniu 19 października 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. K. na decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. z dnia...
zaskarżona., W przedmiotowej sprawie skarżąca wniosła skargę na decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K., zatem właściwym miejscowo do rozpoznania sprawy...

I SA/Wa 1095/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-08-24

. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi: J. P. na decyzję Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. Nr [...] z dnia [...] maja 2004 r...
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G.., Sprawa została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, gdyż z dniem 01 stycznia 2004r. utworzone...

I SA/Wa 1610/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-11-15

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E.B. na nienależyte postępowanie pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. postanawia: odrzucić skargę. W dniu 19 sierpnia...
2004 r. E.B. wniosła skargę na nienależyte działanie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. w sprawie odwoławczej wynikłej na skutek wydania...

II SA/Wa 1390/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-10-12

sprawy ze skargi W. K. na pismo Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy [...] [...] z dnia [...] marca 2004 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji...
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uczyniła 'akt prawny - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej' Dyrektora Ośrodka Pomocy...
1   Następne >   3