Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X

III SA/Kr 45/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-06-25

Protokolant specjalista Anna Chwalibóg po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 czerwca 2020 r. sprawy ze skargi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B na decyzję...
przesłał do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego odwołanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B, ul. M, B z dnia 10 września 2018 r. od decyzji Nr [...] Powiatowego...

II SA/Sz 135/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-06-18

, Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz /spr./, Protokolant Katarzyna Skrzetuska-Gajos, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2008 r. sprawy ze skargi Domu Pomocy Społecznej...
się z protokołem kontroli z dnia [...] r. przeprowadzonej w pionie żywieniowym Domu Pomocy Społecznej w [...], nakazał usunięcie stwierdzonych, w trakcie kontroli uchybień...

VII SA/Wa 1244/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-27

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] marca 2016 r, nr [...], Główny Inspektor Sanitarny, po rozpatrzeniu odwołania Domu Pomocy Społecznej im. [...] w [...], utrzymał w mocy decyzję...
do 31.07.2012 r na stanowisku pielęgniarki w Domu Pomocy Społecznej im. [...] w [...]., Ocena narażenia zawodowego sporządzona w dniu [...] kwietnia 2013 r wykazała...

III SA/Kr 875/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-08

Protokolant sekretarz sądowy Renata Nowak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 października 2019 r. sprawy ze skargi Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B...
zatwierdzenia zakładu żywienia zbiorowego typu zamkniętego skargę oddala Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B - działający z upoważnienia Burmistrza B - złożył...

II SA/Bk 763/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-02-12

2008 r. M. i M. O. zwrócili się z prośbą o interwencję w sprawie niewłaściwego sprawowania opieki nad ich stryjem A. M., pensjonariuszem Domu Pomocy Społecznej w C., Decyzją...
z dnia [...] lipca 2008 r. Nr [...] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B. nakazał:, 1. W pokojach nr [...] Domu Pomocy Społecznej w C. zapewnić łóżka o właściwym...

III SA/Kr 876/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-07

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego...
Administracyjnego w Krakowie wpłynął wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi na decyzję...

VII SA/Wa 874/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-15

niejawnym sprawy ze skargi Domu Pomocy Społecznej w S. na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] marca 2009 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody...
na usytuowanie pomieszczenia pracy stałej poniżej poziomu terenu postanawia I. odrzucić skargę Domu Pomocy Społecznej w S.; II. zwrócić Domowi Pomocy Społecznej w S...

III SA/Kr 54/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-06-30

Protokolant specjalista Bernadetta Szczypka po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2020 r. na rozprawie sprawy ze skargi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku...
w ramach urzędowej kontroli żywności postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zwrócić stronie skarżącej Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzesku kwotę 100 zł...

I SA 1562/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-25

(spr.) Protokolant Małgorzata Mierzejewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2004 r. sprawy ze skargi Domu Pomocy Społecznej w B. na decyzję Głównego Inspektora...
z dnia [...] lutego 2003 r. [...], 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana, 3. zasądza od Głównego Inspektora Sanitarnego na rzecz Domu Pomocy Społecznej...

III SA/Kr 877/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-06

września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Miejskiego Ośrodka Pomocy...
kontroli żywności postanawia oddalić wniose Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o zwolnienie od kosztów sądowych Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie...
1   Następne >   +2   +5   +10   81