Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Lu 346/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-19

bez wymaganego pozwolenia na budowę., Zgodnie z oświadczeniem pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obiekt został ustawiony na ww. działce przez Urząd Gminy w 2000 r...
sprawie podstawę do uznania Gminy Głusk za inwestora przedmiotowego obiektu budowlanego dało oświadczenie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk spisane...

II SA/Lu 745/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-22

tych wydatków wynosi [...] zł. Skarżący nadesłał również odpisy decyzji właściwego ośrodka pomocy społecznej,, z których wynika, iż sześcioro dzieci skarżącego objęta...
z pomocy społecznej w formie dożywiania stwierdzić należy, iż organ pomocy społecznej obowiązany jest udzielić odpowiedniego świadczenia z tej pomocy, gdy nastąpi jedna...

VII SA/Wa 743/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-21

., Z treści złożonego wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, iż A. K. jest osobą bezdomną, nie posiada mieszkania. Utrzymuje się ze środków otrzymywanych z pomocy społecznej...
., ponadto około 250 zł. otrzymuje z pomocy społecznej. Wskazała wydatki - 33 zł. telefon, 100 zł. - gaz, leki - 25 zł. Reszta dochodów przeznaczana jest na żywność...

VII SA/Wa 455/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-30

się z córką ze wskazanych wyżej dochodów. Korzysta z pomocy gminnego ośrodka pomocy społecznej. Podkreśliła, że nie może podjąć pracy stałej z uwagi na wiek ( 54 l...
uzyskuje pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,, - czy podejmuje prace dorywcze, sezonowe, umowy zlecenia, a jeśli tak, to jakie uzyskuje z tego tytułu dochody...

II SA/Kr 442/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-16

pomocy społecznej, ma na utrzymaniu sześcioro dzieci, które są również pod opieką Kuratora dla Nieletnich. Skarżąca wraz z mężem są objęci specjalistycznym leczeniem...
małżonków oraz pomocy społecznej., Zdaniem orzekającego, wniosek strony skarżącej zasługuje na uwzględnienie., Z dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy wynika...

II SA/Lu 217/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-07-07

czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia rozbudowy i remontu Domu Pomocy Społecznej przy ul. K. w L. wraz z przebudową komunikacji wewnętrznej do stanu...
na bezpieczne użytkowanie budynku, w tym stołówki., Odwołanie wniósł A. D., będący pensjonariuszem tego Domu Pomocy Społecznej, który podnosił, że wykucie w dachu otworów młotem...

VII SA/Wa 1020/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-24

poza synową, która musiała założyć konto ze względu na wymogi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wpłat zasiłków przyznanych dla dzieci. Dodał, że konto to jest wykorzystywane...
rocznym z gospodarstwa za 2011 r., aktualnej karty informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, aktualnego rozliczenia za energię elektryczną; informacji (ewentualnie...

VII SA/Wa 1019/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-24

członkowie rodziny nie posiadają żadnego majątku oraz kont bankowych poza synową, która musiała założyć konto ze względu na wymogi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wpłat...
. Sąd zobowiązał skarżącego do: nadesłania zaświadczenia o dochodzie rocznym z gospodarstwa za 2011 r., aktualnej karty informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...

VII SA/Wa 1341/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-29

adwokata., W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca podał że utrzymuje się z dochodu uzyskiwanego z tytułu zasiłku stałego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. w wysokości...
.),, -czy uzyskuje pomoc ze strony rodziny lub innych osób , organizacji społecznych lub państwowych jeśli tak należało podać od kogo, w jakiej wysokości lub formie,, -skąd...

VII SA/Wa 1697/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-16

Ośrodka Pomocy Społecznej w [...], orzekł, że nie zachodzi konieczność nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności lub robót naprawczych w celu doprowadzenia...
sprawy przebudowy budynku gospodarczego, zlokalizowanego na działkach nr [...] i [...] przy ul. [...] w [...], na cele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...], orzekł...
1   Następne >   +2   +5   +10   100