Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kontroli Skarbowej X

III SA/Wa 1863/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-12

o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od opłaty kancelaryjnej za odpis wyroku z uzasadnieniem w sprawach ze skarg na decyzje Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej...
Skarżącemu prawo pomocy w zakresie zwolnienia od opłaty kancelaryjnej za odpis wyroku z uzasadnieniem doręczony na skutek wniosku o jego sporządzenie 1. W odpowiedzi...

III SA/Wa 616/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-19

po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. C. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A. C...
kontroli w podatku od towarów i usług postanawia przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym tj. w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych W odpowiedzi na wezwanie...

II FSK 1060/11 - Wyrok NSA z 2013-02-12

) złotych powiększoną o należny podatek od towarów i usług tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w pozostałym zakresie oddala wniosek...
; o podwyższenie wynagrodzenia doradcy podatkowemu tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną z urzędu w pierwszej instancji do kwoty 2.400,- zł plus VAT...

III SA/Wa 2831/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-15

, którzy w trzyletnim okresie przewidzianym w art. 30 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób...
września 1999 r. zawarła umowę w celu zapewnienia doraźnej i specjalistycznej pomocy osobom niepełnosprawnym zatrudnianym przez spółkę. W ocenie spółki wszystkie...

SA/Sz 241/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-02-10

Społecznej z 24 maja 1999r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa /Dz.U. Nr 54, poz. 571 z późn.zm./ oraz w rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2000r...