Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Inspekcji Handlowej X

VI SA/Wa 1614/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-04

oraz jej wpływu na działalność przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w połączeniu z interesem społecznym oraz interesem strony do utrzymania bytu prawnego decyzji...
Inspektor Inspekcji Handlowej odmówił uchylenia ww. decyzji ostatecznej z dnia [...] września 2001 r. w związku z tym, że nie przemawia za tym interes społeczny lub słuszny...

II GSK 478/09 - Wyrok NSA z 2010-03-16

[...] września 2001 r. w związku z tym, że nie przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W uzasadnieniu decyzji podniesiono, iż zgodnie z art. 13 ust. 1...
on jeden z priorytetów w działaniu organów Unii Europejskiej oraz władz Rzeczypospolitej Polskiej. Zdaniem organu interes społeczny wymaga, aby uiszczane były przez podmiot...

VI SA/Wa 1691/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-16

decyzji z uwagi na interes społeczny i słuszny interes strony 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz utrzymanej nią w mocy decyzji z dnia [...] kwietnia 2006r.; 2...
społeczny., W uzasadnieniu wniosku o wznowienie postępowania wskazał, że na podstawie notatki z dnia [...] października 2005r. sporządzonej przez biegłego rzeczoznawcę inż. A. S...

VI SA/Wa 641/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-21

albowiem próbki nie były pobrane w sposób ujęty w załączniku do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64 poz. 595...
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie sposobu pobierania próbek (Dz. U. Nr 64 p. 565). Świadkowie Ci nie znali procedury...