Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Farmaceutyczny X

II GW 36/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-20

Rodzinie w Bytomiu uznał, że gminą właściwą do wydania decyzji jest Dzierżoniów, w związku z czym sprawa skierowana została do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie...
z pracownikiem socjalnym ww. oświadczył, że od 2 lat zamieszkuje we Wrocławiu przy ul. [...]. Z ustaleń Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu wynika, że podany przez ww. adres...

VI SA/Wa 1101/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-09

i pomocy społecznej oraz dobroczynności. W ocenie F. niniejsze postępowanie, jako przeważające kwestię dopuszczalności w określonych warunkach likwidacji aptek, dotyczy...
i pomocy społecznej oraz dobroczynności. Zdaniem Sądu ww. zapisy § 2 Statutu nie uzasadniają dopuszczenia F. do udziału w niniejszym postępowaniu, którego przedmiotem...

VI SA/Wa 3307/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-05

produktów leczniczych, wspieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej i edukacyjnej, a także działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej...
administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4 tej ustawy, w sprawach innych osób...

I OZ 143/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-14

bankowych. Ponadto nie korzysta ona z pomocy społecznej. W ocenie Sądu przedstawione przez stronę okoliczności nie mogły być uznane za przesłankę przyznania prawa pomocy...
udostępnienia informacji publicznej postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i przyznać skarżącej prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych Zaskarżonym...

VI SA/Wa 559/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-05

leczniczych, c/ wspieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej i edukacyjnej, a także działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz dobroczynności...
pacjentów w leki., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje., Kwestię udziału organizacji społecznej w postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej...

VI SA/Wa 425/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-03

produktów leczniczych, c/ wspieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej i edukacyjnej, a także działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej...
zaopatrywania polskich pacjentów w leki., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:, Kwestię udziału organizacji społecznej w postępowaniu w sprawie...

VI SA/Wa 558/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-05

leczniczych, c/ wspieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej i edukacyjnej, a także działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz dobroczynności...
pacjentów w leki., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje., Kwestię udziału organizacji społecznej w postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej...

VI SA/Wa 2015/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-16

farmaceutycznego, przekazać produkty lecznicze:, 1) domowi pomocy społecznej - wyłącznie w celu umożliwienia i organizowania pomocy, o której mowa w art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 12...
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.);, 2) organowi władzy publicznej - wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb wynikających ze stanu...

VI SA/Wa 3197/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-07

, c/ wspieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej i edukacyjnej, a także działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz dobroczynności. W ocenie...
do udziału w postępowaniu wywiódł z zapisów art. 5 Statutu, który do zadań wnioskodawcy zalicza m.in. reprezentowanie na szczeblu ogólnokrajowym społecznych i gospodarczych...

VI SA/Wa 2906/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-22

działalności naukowej, naukowo-technicznej i edukacyjnej, a także działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz dobroczynności. W ocenie wnioskodawcy...
do udziału w postępowaniu wywiódł z zapisów art. 5 Statutu, który do zadań wnioskodawcy zalicza m.in. reprezentowanie na szczeblu ogólnokrajowym społecznych i gospodarczych...
1   Następne >   +2   +5   +10   28