Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej X

I OSK 2111/13 - Wyrok NSA z 2014-01-10

dopuszczalnej działalności administracji publicznej, a przedtem - pole dopuszczalnej ingerencji ustawodawczej w stosunki społeczne i gospodarcze, w prywatne życie jednostki, itp...

I OSK 1313/14 - Wyrok NSA z 2015-05-13

interesu społecznego. W szczególności Spółka nie wykazała, w jaki sposób żądane przez nią informacje przyczynią się do lepszej pracy organów skarbowych, bowiem zamiar...
wolności i praw innych osób, oraz tych interesów społecznych, które odpowiadają ogólnemu kryterium zapewnienia właściwego funkcjonowania instytucji publicznych...

I OSK 2811/13 - Wyrok NSA z 2014-06-12

wyjaśnienia powstałych na tle stosowania w/w przepisu wątpliwości, co niewątpliwie przekłada się na interes społeczny. Wskazała ponadto, że podobne w treści wnioski zostały...
publicznej. W uzasadnieniu decyzji stwierdził, iż zasadniczym argumentem przemawiającym za odmową udzielenia informacji publicznej był fakt, iż Spółka za pomocą uzyskanych...

II FSK 1629/08 - Wyrok NSA z 2010-02-25

1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483), poprzez nieprzestrzeganie zasady demokratycznego państwa prawa i sprawiedliwości społecznej w ten sposób, iż uznano w nim brak interesu...
demokratycznego państwa prawa i sprawiedliwości społecznej, wynikające z art. 2 Konstytucji RP, przede wszystkim, czy naruszenia tego przepisu upatruje w niezgodności...

I OSK 2721/13 - Wyrok NSA z 2014-06-12

p.p.s.a., wskazując, że są organizacjami społecznymi, które nie brały udziału w postępowaniu administracyjnym, zaś sprawa dotyczy zakresu statutowej działalności Konfederacji...
nie pozwoliłoby na prawidłową, obiektywną i rzetelną weryfikację twierdzeń skarżącego. Wnioskodawca pragnie bowiem w istocie przy pomocy uzyskanych od Urzędów Kontroli...

I OSK 583/14 - Wyrok NSA z 2015-02-06

w otrzymaniu żądanej informacji publicznej. W przypadku informacji przetworzonej ustawa wymaga tu wykazania kwalifikowanego interesu społecznego. W sprawie nie wykazano...

I OSK 2787/13 - Wyrok NSA z 2014-06-12

Skarga kasacyjna A.L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 790/13 w sprawie ze skargi A.L. na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od A.L. na rzecz Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

I OSK 143/14 - Wyrok NSA z 2014-12-18

w otrzymaniu żądanej informacji publicznej. W przypadku informacji przetworzonej jest to stanowczo za mało. Ustawa wymaga tu wykazanie kwalifikowanego interesu społecznego...
do informacji publicznej przyjął Sąd pierwszej instancji, i co stanowiło podstawę prawną rozstrzygnięcia zawartego w zaskarżonym wyroku. Podkreślić należy, iż za pomocą zarzutu...

I OSK 2577/13 - Wyrok NSA z 2014-08-07

przetworzonej jest to stanowczo za mało. Ustawa wymaga tu wykazanie kwalifikowanego interesu społecznego. W szczególności skarżący nie wykazał w jaki sposób żądane...
oraz jakie znaczenie normy prawnej wynikającej z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej przyjął Sąd pierwszej instancji. Podkreślić należy, iż za pomocą zarzutu...