Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska X

II SA/Kr 682/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-08-30

, iż nie korzysta z pomocy opieki społecznej. Nie ma zwyczaju ani potrzeby zbierania paragonów za zakup żywności. Z uwagi na skromny stan posiadania oraz koszty obsługi...
, mieszkanie - [...] zł miesięcznie. Ogółem daj ta kwotę - [...] zł., W opinii referendarza informacje przekazane przez skarżącego we wniosku o przyznanie prawa pomocy...

II SA/Wr 561/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-28

ochronę ujęcia wody w P. przed skażeniem i uwzględniałoby interes społeczny oraz słuszny interes obywateli; b) brak rozstrzygnięcia kwestii, czy pojemność zbiornika...
interesu społecznego i słusznego interesu indywidualnego., Po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 9 października 2008 r...

II SA/Wr 349/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-09-05

Wodnej w zakresie piętrzenia wody rzeki B. w km 212+348 przy pomocy jazu stałego wraz z upustem płuczącym zamykanym czterema zasuwami płaskimi, doprowadzaniem spiętrzonej...
. w km 212+348 dla potrzeby Małej Elektrowni Wodnej w J., w zakresie piętrzenia wody rzeki B. w km 212+348 przy pomocy jazu stałego, korzystania z wód do celów energetycznych...

II SA/Wr 433/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-30

gospodarowania wodą zatwierdzona w przedmiotowym pozwoleniu wodnoprawnym, obowiązuje tylko w części dotyczącej piętrzenia wody w cieku C. W. w km 4+750 za pomocą budowli...
piętrzącej - upustu młyńskiego do rzędnej maksymalnej 156,16 m n.p.m. przez cały rok oraz piętrzenia wody w cieku C. W. w km 4+050 za pomocą zastawki piętrzącej typu Z-4-4...

II SA/Wr 249/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-23

ich naruszenie w szczególności naruszenie zasady praworządności i brak dbania o słuszny interes społeczny i interes obywateli przy rozpoznaniu i rozstrzyganiu sprawy., Autor...
praworządności i nie uwzględniły słusznego interesu obywateli i interesu społecznego. Wychodząc z zasad procedury administracyjnej, których obrażę zarzucono szczegółowo...

II SA/Wr 248/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-23

interes społeczny i interes obywateli przy rozpoznaniu i rozstrzyganiu sprawy., Autor skargi szczegółowo odniósł się do poszczególnych zarzutów i tak., Wskazując...
obowiązujących przepisów prawa czym naruszyły zasadę praworządności i nie uwzględniły słusznego interesu obywateli i interesu społecznego. Wychodząc z zasad procedury...

II SA/Wr 330/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-09-13

, połączone ze stawem za pomocą leżaka o średnicy (j) 0,25 m, długości 5,5 m, znajdujące się na działce nr 29 a.m. 1 obręb S. gm. D. stanowiącej własność wnioskodawców,, 3...
147,64 mnpm przez 2 doby w miesiącu - w okresie od 01 kwietnia do 30 września każdego roku,, 2. Pobór wód z rzeki R. za pomocą istniejącego ujęcia brzegowego, do stawu...

II SA/Wr 395/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-31

., do ziemi w miejscu rowu melioracyjnego R-B w km 0+823 za pomocą wylotów W-1 i W-2 oraz w miejscu rowu przydrożnego drogi powiatowej nr [...] O w miejscu przepustu...
pod zjazdem projektowanej drogi za pomocą wylotów W-3 i W-4;, określając: numery wylotów, odbiornik, zrzut maksymalny godzinowy, zrzut średni dobowy, zrzut maksymalny roczny...

II SA/Wr 223/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-12

w protokole urządzeń wodnych, tj. szerokość i głębokość przy pomocy łaty geodezyjnej. Ustalono, że obszar ma liczne obniżenia terenu wypełnione woda zastoiskową...
i jej interesy w postępowaniu przed organami administracyjnymi, reprezentującymi interes publiczny, społeczny'., Wymiarem indywidualności tej sprawy jest ścisłe ustalenie kręgu...

II SA/Wr 31/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-18

za pomocą zdjęć i filmów, na podstawie których przeprowadził dodatkowe postępowanie wyjaśniające. Podnoszone kwestie zostały omówione i wytłumaczone przez pełnomocnika...
. o rozszerzanie obowiązków nałożonych na A. S.A. we W. w zakresie badania ilości i jakości wód prowadzonych przez system rowów melioracyjnych za pomocą przepompowni...
1   Następne >   2