Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Wydziału X

III SA/Gd 448/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-12-08

oraz załączonego do akt odpisu decyzji Prezydenta Miasta [...] ustalono, że wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, źródłem jego dochodu jest świadczenie z pomocy społecznej...
potwierdzony stosownym dokumentem fakt korzystania z pomocy społecznej uznać należało, że wykazał on dostatecznie, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów...

III SA/Kr 477/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-10-21

zaświadczenia z U. Sk.), skarżąca nie korzysta ze świadczeń właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej?, • czy skarżąca podejmuje się jakiś prac dorywczych...
we wspólnym gospodarstwie domowym, dlaczego ani ona ani ojciec nie korzystają z pomocy społecznej, czy podejmuje się jakiś prac dorywczych i poszukuje pracy...

III SA/Gd 712/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-10-20

[...] Komisji Stypendialnej do spraw [...] z dnia 31 marca 2016 r., bez numeru. W dniu 31 marca 2016 r. Wydziałowa Komisja Stypendialna ds. Pomocy Materialnej dla Doktorantów...
i § 18 ust. 1 w zw. z § 7 ust. 1 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie [...] (załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora...

III SA/Gd 493/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-18

' lub 'skarżącą') złożyła wniosek o udzielenie pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019 przez przyznanie stypendium socjalnego., Decyzją z dnia 1 kwietnia 2019 r...
- Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 5, § 6 i § 7 regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu (Zarządzenie Rektora nr [...] z dnia 12 września 2011...

I OZ 255/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-04

kosztów postępowania w sprawie ze skargi P. B. na bezczynność Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie w przedmiocie udzielenia...
i zasądzić na rzecz P. B. od Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie kwotę 577 (pięćset siedemdziesiąt siedem) zł tytułem zwrotu...

I OZ 472/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-06

21/11 o wezwaniu M.D. do uiszczenia wpisu od wniosku o wymierzenie Dziekanowi Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego...
Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę., Zażalenie...

IV SAB/Po 91/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-29

zatwierdziła rekomendację komisji w dniu [...] września 2014r. za pomocą poczty elektronicznej zwróciła się o udostępnienie informacji publicznej w postaci kopii...
i pracodawców reprezentatywne, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz...

I OSK 1281/15 - Wyrok NSA z 2016-11-17

anglistyki nie została wybrana. Po otrzymaniu kolejnej informacji, że Rada Wydziału zatwierdziła rekomendację Komisji w dniu 29 września 2014 r. za pomocą poczty...
konkursowego. Stowarzyszenie Sieć Obywatelska - Watchdog Polska zwróciło uwagę, że społeczna kontrola konkursu jest możliwa tylko wówczas, jeżeli jest dostęp do całości...