Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

I SA/Łd 361/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-04-02

kwietnia 2007 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ł. na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej...
. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ł. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. z dnia...

II GSK 265/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-11

. postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2007 r., sygn. akt I SA/Łd 361/07, odrzucił skargę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ł. na Wynik kontroli Dyrektora Urzędu...
społecznej (po zmianie ww. ustawy - art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.) przy zlecaniu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom społecznym...

I SA/Gd 1031/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-02

- oświadczenia, czy małżonkowie w okresie ostatnich sześciu miesięcy korzystali ze świadczeń pomocy społecznej; jeżeli tak - przedłożenia dowodów, z których wynikałby rodzaj...
, wysokość oraz okres na jaki pomoc została przyznana (decyzji z pomocy społecznej); 6/ oświadczenia, czy wnioskodawca lub jego żona otrzymują (jeśli tak to w jakiej wysokości...

I SA/Ol 736/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-11-30

, poza zasiłkiem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 238,50 zł, pozostaje bez pracy, nie posiada także majątku. Wskazał również, iż posiada zaległości podatkowe...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdzających wszelką przyznaną skarżącemu pomoc w zakresie finansowym, jak również rzeczowym,, - przedłożenia zaświadczenia...

I SA/Ol 735/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-11-30

, poza zasiłkiem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 238,50 zł, pozostaje bez pracy, nie posiada także majątku. Wskazał również, iż posiada zaległości...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdzających wszelką przyznaną skarżącemu pomoc w zakresie finansowym, jak również rzeczowym,, - przedłożenia zaświadczenia...

I SA/Go 91/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-03-23

z pomocy społecznej, co potwierdza trudną sytuację finansową jej rodziny., W tym stanie rzeczy postanowiono jak w sentencji (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.). ...
administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm. - dalej: 'p.p.s.a.') osobie fizycznej przysługuje prawo pomocy w zakresie częściowym, jeżeli wykaże...

I SO/Op 4/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-08

są przez nią działania w celu uzyskania pracy czy też pomocy finansowej z instytucji zajmującej się pomocą społeczną wraz z dowodami, że takie działania były bądź...
czy też pomocy finansowej z instytucji zajmującej się pomocą społeczną wraz z dowodami, że takie działania były bądź są przez nią podejmowane., W odpowiedzi skarżąca...

I SO/Op 5/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-08

skutkiem podejmowane są przez nią działania w celu uzyskania pracy czy też pomocy finansowej z instytucji zajmującej się pomocą społeczną wraz z dowodami, że takie działania...
uzyskania pracy czy też pomocy finansowej z instytucji zajmującej się pomocą społeczną wraz z dowodami, że takie działania były bądź są przez nią podejmowane., W odpowiedzi...

I SA/Gl 190/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-22

odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; 7) złożenie oświadczenia, z którego wynikałoby, czy skarżący korzysta ze wsparcia pomocy społecznej; w przypadku...
Ubezpieczeń Społecznych., Zgodnie z ukształtowaną linią orzeczniczą, rozstrzygnięcie w kwestii przyznania prawa pomocy zależy od tego, co zostanie przez stronę wykazane (por...

I SA/Gl 190/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-03-19

korzysta ze wsparcia pomocy społecznej; w przypadku odpowiedzi twierdzącej należało nadesłać kopie stosownych decyzji w tym zakresie., W przybliżonym wyżej wezwaniu...
zlecenia, które to wynagrodzenie zapłacono mu w formie przekazu pocztowego. Końcowo oświadczył, że nie orientuje się, czy przysługuje mu pomoc społeczna, ani gdzie mógłby...
1   Następne >   +2   +5   7