Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szpitala X

VII SAB/Wa 3/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-03-04

, przetrzymywaniem jego osoby w ww. Szpitalu przez ponad 30 dni., Postępowanie dotyczące legalności przyjęcia i przebywania w takim szpitalu lub domu pomocy społecznej osób...
. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U.2018 poz.1878)., Z przepisów ww. ustawy wynika, że kontrolę nad szpitalami psychiatrycznymi i domami pomocy społecznej sprawuje sąd...

VII SA/Wa 123/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-14

czy otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej, jeżeli tak, to należało nadesłać kopie ostatnich decyzji przyznających pomoc,, - nadesłania kopii dokumentu PIT...
. Dodała, że nie ma pojęcia o stałych wydatkach miesięcznych, nie posiada telewizora, nie dostaje nic z pomocy społecznej, nie ma żadnej pomocy od nikogo, obecnie...

VII SA/Wa 123/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-03

czy wnioskodawczyni otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej - jeśli tak, należało nadesłać kopie ostatnich decyzji przyznających pomoc;, e) wskazanie czy wnioskodawczyni otrzymuje pomoc...
, że nie ma pojęcia o stałych wydatkach miesięcznych, nie posiada telewizora, nie dostaje nic z pomocy społecznej, nie ma żadnej pomocy od nikogo, obecnie nie ma zeznania PIT. Dodała...

III SA/Łd 857/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-11-13

się z zasiłku stałego z ośrodka pomocy społecznej w wysokości 389 zł oraz zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 153 zł. W uzasadnieniu wniosku skarżąca wskazała, że nie stać...
roku na posiedzeniu niejawnym wniosku E.K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi E.K. na czynność Dyrektora III...

I OSK 3445/18 - Wyrok NSA z 2020-02-26

Komisji Zdrowia, pomocy społecznej oraz przeciwdziałaniu bezrobociu Rady Powiatu Wolsztyńskiego, a więc miał dostęp do wszelkich materiałów dotyczących funkcjonowania SP ZOZ...
w ramach pełnionej przez niego funkcji publicznej i co za tym idzie stosowne informacje zostały mu już udostępnione na posiedzeniach komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej...

II OZ 637/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-23

z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie (k. 97 akt) oraz Urzędu Gminy w Skrzyszowie (k. 98 akt) nasuwają istotne wątpliwości co do jego oświadczeń, dając...
prawa pomocy w sprawie ze skargi Z. B. na działanie Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie postanawia: zażalenie oddalić. Zaskarżonym...

II SAB/Kr 193/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-15

informacji, zawsze były jednostki budżetowe, takie jak szkoły, ośrodki pomocy społecznej, publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Jednorodzajowość wnoszonych skarg...
pomocy społecznej, parków narodowych, ośrodków ruchu drogowego itp. w udostępnieniu informacji publicznej o tożsamej treści, wpływają również do sądów np. w Olsztynie...

II SAB/Kr 205/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-06

, od których wnioskodawczyni domagała się tej samej rodzajowo informacji, zawsze były jednostki budżetowe, takie jak szkoły, ośrodki pomocy społecznej, publiczne zakłady...
oświatowych, placówek opieki zdrowotnej, bibliotek, ośrodków pomocy społecznej, parków narodowych, ośrodków ruchu drogowego itp. w udostępnieniu informacji publicznej...

II SAB/Po 142/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-20

80/17). Adresatami wniosków skarżącej były zawsze jednostki budżetowe, takie jak szkoły, ośrodki pomocy społecznej, publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Jednorodzajowość...
kwotę [...]zł (sto [...]) tytułem zwrotu kosztów postępowania. W dniu [...] r. M. K. złożyła, za pomocą platformy ePUAP, do Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego...

III SAB/Gl 140/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-28

. Zgodnie bowiem z art. 128 ust. 1 i 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021, poz.1082) podmiot leczniczy, a także jednostka pomocy społecznej...
z obowiązującym prawem, niepozwalające na zaakceptowanie w demokratycznym państwie prawa i wywołujące dotkliwe skutki społeczne lub indywidualne (por. B. Adamiak i J...
1   Następne >   +2   4