Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrow X

OW 3/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-16

Określenie 'miejsce osiedlenia osoby opuszczającej placówkę', użyte w art. 33 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej nie może być rozumiane, że chodzi tu o miejsce...
wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w K. a Powiatowym Centrum Pomocy...

II SO/Bk 10/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-06-24

Dyrektorem Miejskiego Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w B. a Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku...
S. D., zameldowanego na pobyt stały w miejscowości R., ul. [...] w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej. S. D. nie przebywa obecnie pod wskazanym adresem...

IV SAB/Gl 55/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-21

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. N. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Z. w przedmiocie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne p o s t...
. 42 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne. W wyniku wystąpienia do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Z. o wykaz...

I OW 58/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29

Pomocy Społecznej w K. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta K. - Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. a Starostą...
Miasta K. - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w ramach procesu usamodzielnienia, jako wychowanka...

II SA/Go 104/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-04-22

- E.Ż.- W. sprawy ze skargi E.L. na czynność Dyrektora Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania...
2008r. E.L. zwróciła się do Dyrektora Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej o udzielenie zasiłku celowego w kwocie 1.000 zł w związku z suszą w 2008r., wypłacanego...

II SAB/Go 23/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-06-26

niejawnym sprawy ze skargi C.N., D.N. na bezczynność Dyrektora Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w przedmiocie uznania świadczenia z pomocy społecznej...
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę na bezczynność Dyrektora Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w przedmiocie uznania świadczenia z pomocy społecznej...

II SAB/Go 21/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-06-21

21 czerwca 2013 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C.N. i D.N. na bezczynność Dyrektora Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w przedmiocie uznania...
świadczenia z pomocy społecznej wypłaconego w formie zasiłku okresowego za nienależnie pobrane p o s t a n a w i a : odrzucić skargę. Pismem z dnia [...] lutego 2013 r...

II SA/Go 118/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-20

ze skargi C.N. i D.N. na decyzję Dyrektora Centrum Pomocy Społecznej z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego postanawia odrzucić skargę. Pismem datowanym...
Kolegium Odwoławczego z dnia [...] października 2010 r. ([...]) oraz szereg decyzji wydanych przez Dyrektora Centrum Pomocy Społecznej., Wobec powyższego, zarządzeniem...

II SA/Go 122/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-21

ze skargi C.N. i D.N. na decyzję Dyrektora Centrum Pomocy Społecznej z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego postanawia odrzucić skargę. Pismem datowanym...
Kolegium Odwoławczego z dnia [...] października 2010r. ([...]) oraz szereg decyzji wydanych przez Dyrektora Centrum Pomocy Społecznej., Wobec powyższego, zarządzeniem...

I OW 48/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-06

-Wychowawczym w Tarnowskich Górach., Stosownie do art. 19 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, ze zm.), do zadań własnych...
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)., Zgodnie z brzmieniem § 29 wymienionego wyżej rozporządzenia dzieci i młodzież przyjmuje się do specjalnego ośrodka szkolno...
1   Następne >   +2   +5   7