Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

V SA/Wa 773/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-09

. Wskazać w szczególności należy, iż skarżąca została eksmitowana z mieszkania, korzysta z pomocy społecznej, a jej emerytura została zajęta w toku egzekucji komorniczej...
prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi D. S. na czynności Dyrektora Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w [...] w przedmiocie wystawienia...

III SO/Gd 83/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-07-26

w tym przedmiocie; kopii ostatniego odcinka renty oraz oświadczenia, czy korzysta obecnie lub korzystał w 2004 r. z jakichkolwiek form pomocy społecznej, a jeżeli tak, to jakich...
niejawnym wniosku K. W. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie wydania...

II SAB/Ol 49/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-03-08

prawnych do podjęcia takiego rozstrzygnięcia, gdyż jest osobą bezrobotną, chorą, utrzymującą się ze świadczeń pomocy społecznej., Na rozprawie w dniu 19 grudnia 2006r. (sygn...

II SA/Gd 1459/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-12-03

do niej upomnień do wykonania obowiązku nie uiściła zaległości czynszowych. Tytuł ten stał się podstawą do zawiadomienia dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w T...
Mieszkaniowej o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, gdyż nie może ponosić kosztów utrzymania lokalu, w którym nie mieszka., Dyrektor Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział...

II SA/Gd 2757/00 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-02-11

skarżący odwołał się, zarzucając zaskarżonej decyzji błędne ustalenia faktyczne i wnosząc o jej uchylenie. Skarżący wskazał, że nie skorzystał z pomocy finansowej...
przez skarżącego z pomocy finansowej na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego. Świadczenie to zostało przyznane na wniosek zainteresowanego przez Szefa SziB POW , zgodnie z § 10...

III SAB/Gd 16/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-03-28

Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny [...] w przedmiocie zamiany udzielonej pomocy finansowej zaliczkowej na bezzwrotną postanawia: odrzucić skargę. Decyzją z dnia 16...
przy przyznawaniu pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe została przyznana J. N. pomoc finansowa w formie zaliczkowej na rozbudowę domu jednorodzinnego...

I OZ 1138/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-11

Regionalny w B. decyzji z dnia [...] grudnia 2004 r., nr [...], w przedmiocie pomocy finansowej. Oceny tej nie zmienia to, że w niniejszej sprawie przedmiotem wniosku...
42/05, wydane w przedmiocie wykonania ww. decyzji, tj. braku wypłaty przyznanej pomocy finansowej. W postanowieniu tym Sąd uznał, że skarga w zakresie niewykonania ww...

I OZ 76/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-08

lub bezczynność organu w sprawie ze stosunków pracy i stosunków służbowych. Niewątpliwie celami ustanowienia niniejszego zwolnienia były aspekty społeczne, konieczność zrealizowania...
żądanie usunięcia stanu bezczynności w kwestii mieszkaniowej pomocy finansowej. Tym samym skarżący podlega w postępowaniu sądowoadministracyjnym ustawowemu zwolnieniu...

I OSK 942/05 - Wyrok NSA z 2006-06-21

pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 219,60 (dwieście dziewiętnaście 60/100)zł. obejmującą stawkę podatku od towarów i usług. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
. Skoro mają one niekwestionowane prawo do kwatery, to nie ma podstaw do odmawiania im ewentualnej zamiany. Byłoby to oczywiście sprzeczne ze względami społecznymi...

I OSK 751/08 - Wyrok NSA z 2009-02-02

2004 r. nr [...] w przedmiocie kwatery stałej, a w punkcie 2. zasądził dla adwokat R. S. - K. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu., W uzasadnieniu...
Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania oraz zasądzenia na jej rzecz kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu., W uzasadnieniu skargi...
1   Następne >   2