Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

I SA/Bd 275/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-05-08

w łącznej kwocie ok. [...] zł netto miesięcznie. Strona nie korzysta z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej., W wyniku przeprowadzonej wizytacji, organ ustalił...
z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z wypisu orzeczenia Komisji Lekarskiej z dnia 16 maja, 2001 r. wynika, że I. W. został uznany za stale niezdolnego do pracy...

VIII SA/Wa 676/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-24

, np. na pomoc społeczną czy też na koszty związane z dochodzeniem zobowiązań. (I SA/Sz 1137/16, LEX nr 2302077). Sytuacja, w której spłata zaległości spowoduje...
konieczność sięgania przez zobowiązanego, pozbawionego możliwości zaspokojenia swoich niezbędnych potrzeb materialnych do środków pomocy państwa (korzystanie z pomocy społecznej...

VIII SA/Wa 534/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-29

nie korzysta z pomocy społecznej, a przyznanie lub nieprzyznanie mu w latach poprzednich zasiłków z pomocy społecznej, nie może obecnie stanowić przesłanki do umorzenia należności...
przez siebie strat., Zdaniem organu, fakt korzystania z pomocy społecznej w latach poprzednich, nie może obecnie stanowić przesłanki do umorzenia należności, gdyż powyższe...

I SA/Bd 363/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-06

do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej czy innych instytucji, nie jest niczym uwłaczającym, a jedynie sugeruje możliwość uzyskania wsparcia finansowego w tych niewątpliwie trudnych...
, która znacząco obciąża budżet gospodarstwa. W ocenie Strony, odsyłanie jej przez organ KRUS do Ośrodków Pomocy Społecznej czy instytucji charytatywnych o pomoc finansową...

II SA/Bd 71/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-04-12

o umorzenie nienależnie pobranej renty, organ rentowy zwrócił się do Ośrodka Pomocy Społecznej w T. o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Po zebraniu wymaganej...
Ubezpieczenia Społecznego w B. z dnia [...] 2004 r. nr [...]I w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranego świadczenia uchyla zaskarżoną decyzję. II SA/Bd 71/05, UZASADNIENIE...

VIII SA/Wa 21/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

jednemu z synów. Obecnie skarżący nie korzysta z pomocy opieki społecznej, posiada stałe źródło dochodu w postaci świadczenia emerytalnego z KRUS, do 2017 r. pobierał...
nie neguje faktu, iż sytuacja strony samotnie wychowującej synów nie była łatwa, niemniej skarżący korzystał w tamtym okresie z pomocy państwa: pomocy społecznej GOPS...

VIII SA/Wa 375/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-29

wniosku M. Z. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi M. Z. na decyzję Kasy Rolniczego...
Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników postanawia: 1. umorzyć...

VIII SA/Wa 375/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-20

na ubezpieczenie społeczne rolników postanawia: zmienia zaskarżone postanowienie w części dotyczącej pkt 2, w ten sposób, że przyznaje M. Z. prawo pomocy w zakresie...
społecznych jest wolna od kosztów sądowych) oraz w pkt 2 o odmowie przyznania skarżącemu prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata., Pismem z 12 lipca...

VIII SA/Wa 534/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-13

Z o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi M Z na decyzję Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia...
[...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy...

II SAB/Bd 25/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-08-28

. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w B. w przedmiocie...
informacji publicznej postanowił przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym W dniu 23 lipca 2009r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek (formularz PPF...
1   Następne >   3