Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie X

II SO/Bk 4/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-03-21

na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 marca 2019 r. wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. z dnia [...] marca 2019 r. znak [...] o rozstrzygnięcie sporu o właściwość...
między Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z., a Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w S. w przedmiocie skierowania do domu opieki społecznej p o s t a n...

IV SAB/Gl 167/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-15

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego oddala skargę. W dniu 1 sierpnia 2015 r. K.M. złożył do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...
instancji., W toku ponownego postępowania, pismem z dnia 2 października 2015 r. Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. wezwał K.M. do nadesłania...

II SAB/Sz 82/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-11-07

Rodzinie, dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji w przedmiocie skierowania skarżącej S. F. do Domu Pomocy Społecznej, II. uznaje...
administracyjnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w S. w sprawie wydania decyzji w przedmiocie skierowania skarżącej do domu pomocy społecznej., Wyłaniający z akt sprawy...

II SAB/Lu 265/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-07-09

zakładzie opiekuńczo-leczniczym oraz przyznania tej osobie świadczeń z pomocy społecznej w celu sfinansowania jej pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym., Strona skarżąca...
- bez jej zgody - w domu pomocy społecznej lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Postanowieniem z dnia [...] r. Sąd Rejonowy [...] orzekł o umieszczeniu J. S. w zakładzie opiekuńczo...

II SO/Bd 57/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-07-02

niejawnym sprawy z wniosku Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy...
Administracyjnego. W dniu 8 czerwca 2012 r. wpłynęło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy pismo Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie zawierające...

II SO/Bk 9/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-11-25

2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Miejskim...
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w B., a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ł. w przedmiocie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej p o s t a n...

II SA/Sz 580/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-06-17

A. D. o przyznanie prawa pomocy w sprawie z Jej skargi na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie usług opiekuńczych p o s t a n a w i a : odmówić...
sędzia WSA Barbara Gebel po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. D. na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej...

II SO/Sz 4/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-03-12

. a Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. w przedmiocie ustalenia gminy właściwej do wydania decyzji ustalającej odpłatność za pobyt w Domu Pomocy...
Pomocy Rodzinie a Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie ustalenia gminy właściwej do wydania decyzji ustalającej odpłatność za pobyt H. K. w Domu...

II SA/Sz 1385/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-09-08

-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpoznania p o s t a n a w i a odrzucić skargę Pismem z dnia [...] r. M.B. złożył...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na pismo Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] z dnia [...] w przedmiocie pozostawienia...

IV SAB/Po 196/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-01

i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Storna zaznaczyła, że z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze ustawy o dostępie do informacji publicznej jednoznacznie wynika...
ust.1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Tym samym postępowanie w sprawie bezczynności organu stało się bezprzedmiotowe., Organ zaznaczył przy tym, że brak jest podstaw...
1   Następne >   +2   +5   +10   14