Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X

I SA/Bd 142/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-04-25

wynika, iż od dnia 30 grudnia, 2011 r. skarżąca zamieszkuje w Domu Pomocy Społecznej w N. . Została tam skierowana z uwagi na stan zdrowia, decyzją Zastępcy Dyrektora...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. z dnia [...] r. Strona ponosi częściową odpłatność za pobyt w Domu Opieki Społecznej w wysokości określonej decyzją MOPS, natomiast...

III SA/Gl 2567/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-15

., zwanej dalej u.p.e.a), po rozpatrzeniu zażalenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B., utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w B. z [...] r...
egzekucyjnego:, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w B. jako wierzyciel wystawił w [...] r. trzy tytuły wykonawcze o numerach: [...], [...], [...] oraz w [...] r. jeden tytuł...

III SA/Wa 1559/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-03

zebranego materiału organ pierwszej instancji uznał, iż Skarżąca w kontrolowanym okresie świadczyła usługi pomocy społecznej (zgodnie z określeniem przedmiotu działalności...
gospodarczej w Zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 9 listopada 2009 r.: 87.30.Z - pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku...

I SA/Gl 948/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-11

na podstawie ustawy o pomocy społecznej, czy też jest osobą w rodzinie, w której dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (patrz art. 8 ust. 1 pkt 1...
i 2 ustawy o pomocy społecznej), to jego sytuacja dochodowa wypełnia normę prawną określoną w art. 246 § 1 pkt 1 P.p.s.a. W sytuacji bowiem, w której ubiegający...

III SA/Wa 1127/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-04

w kontrolowanym okresie świadczyła usługi pomocy społecznej (zgodnie z określeniem przedmiotu działalności gospodarczej w Zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności...
gospodarczej z 9 listopada 2009 r.: 87.30.Z - pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych). Wyjaśnił, że opodatkowanie podatkiem...

III SA/Wa 1190/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-04

, iż Skarżąca w kontrolowanym okresie świadczyła usługi pomocy społecznej (zgodnie z określeniem przedmiotu działalności gospodarczej w Zaświadczeniu o wpisie do ewidencji...
działalności gospodarczej z 9 listopada 2009 r.: 87.30.Z - pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych). Wyjaśnił, że opodatkowanie...

III SA/Po 775/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-01-21

., lecz S., co wynika-zdaniem organu- z art. 79 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, który to przepis stanowi, iż decyzję administracyjną o wysokości tej opłaty wydaje starosta...
głównej stwierdzając, iż przepis art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej stanowiący podstawę prawną obowiązku podlegającego egzekucji, nie zawiera zapisu...

II FSK 2495/17 - Wyrok NSA z 2021-10-13

. 62 ust. 1, 2 i 3, art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm., dalej 'u.p.s.') przez błędną wykładnię polegającą...
na uznaniu, że skarżąca nie ma prawa do odliczenia poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne z uwagi na fakt, że płatności na ten cel dokonała na rzecz Domu Pomocy Społecznej...

III SA/Wa 1558/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-03

w kontrolowanym okresie świadczyła usługi pomocy społecznej (zgodnie z określeniem przedmiotu działalności gospodarczej w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności...
gospodarczej z dnia 9 listopada 2009 r.: 87.30.Z - pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych)., Organ pierwszej instancji...

I SA/Łd 310/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-12

z powyższym zmieniono umowę spółki poprzez uzupełnienie przedmiotu działalności o następujące PKD:, 87 - pomoc społeczna z zakwaterowaniem, w tym w szczególności, 87.30.Z...
pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych., Wnioskodawca zamierza uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez wojewodę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100