Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

II FSK 2495/17 - Wyrok NSA z 2021-10-13

. 62 ust. 1, 2 i 3, art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm., dalej 'u.p.s.') przez błędną wykładnię polegającą...
na uznaniu, że skarżąca nie ma prawa do odliczenia poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne z uwagi na fakt, że płatności na ten cel dokonała na rzecz Domu Pomocy Społecznej...

I SA/Op 525/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-03-23

tylko w razie przedstawienia aktualnego zaświadczenia, wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu ubóstwa., W odpowiedzi skarżący...
przedłożył oświadczenie o stanie majątkowym z 24 czerwca 2021 r. oraz zaświadczenie MOPS w R. z 25 czerwca 2021 r. o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej m.in. z powodu...

I SA/Op 447/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-03-13

wydatki 2-osobowej rodziny wynoszą orientacyjnie ok. 2.800 zł, a źródłem jej utrzymania jest pomoc z opieki społecznej oraz 'to co wyżebrzemy'. Do wniosku dołączone zostały...
kserokopie następujących dokumentów: decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] z dnia 23.05.2018 r., zaświadczeń lekarskich z dnia 29 maja 2018 r. oraz mandatu karnego...

I SA/Gd 1715/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-12-04

, co jest oczywiste z uwagi na ich usytuowanie w systemie prawnym, a mianowicie w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej i ustawie o pomocy społecznej. Odmienne są cele...
sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm., dalej także u.z.o.z.). Natomiast placówki pomocy społecznej zapewniają usługi opiekuńcze...

I SA/Gd 1713/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-12-04

, co jest oczywiste z uwagi na ich usytuowanie w systemie prawnym, a mianowicie w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej i ustawie o pomocy społecznej. Odmienne są cele...
sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm., dalej także u.z.o.z.). Natomiast placówki pomocy społecznej zapewniają usługi opiekuńcze...

I SA/Gd 1714/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-12-04

, co jest oczywiste z uwagi na ich usytuowanie w systemie prawnym, a mianowicie w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej i ustawie o pomocy społecznej. Odmienne są cele...
sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm., dalej także u.z.o.z.). Natomiast placówki pomocy społecznej zapewniają usługi opiekuńcze...

I SA/Gd 1712/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-07-22

na ich usytuowanie w systemie prawnym, a mianowicie w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej i ustawie o pomocy społecznej. Odmienne są cele, dla których jednostki...
. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm., dalej także u.z.o.z.). Natomiast placówki pomocy społecznej zapewniają usługi opiekuńcze oraz bytowe (art. 68...

I SA/Gd 1711/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-07-22

na ich usytuowanie w systemie prawnym, a mianowicie w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej i ustawie o pomocy społecznej. Odmienne są cele, dla których jednostki...
. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm., dalej także u.z.o.z.). Natomiast placówki pomocy społecznej zapewniają usługi opiekuńcze oraz bytowe (art. 68...

III SA/Wa 3272/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-27

, iż utrzymuje się jedynie z zasiłków celowych z pomocy społecznej w nieregularnej wysokości. Nadto leczy się psychiatrycznie. Do majątku Skarżąca zaliczyła mieszkanie...
. Wśród wydatków wymieniła czynsz (417 zł), energię elektryczną (100 zł). Dodała, iż wydatki te pokrywa pomoc społeczna. Skarżąca przedłożyła zaświadczenie lekarskie, decyzje...

III SA/Wa 3001/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-22

. Zamieszkiwał w domu opieki społecznej i wymagał pomocy w załatwianiu swoich spraw. Nie był jednak osobą pozbawioną zdolności do czynności prawnych [...]'. Strona wskazała...
., bowiem to jego pracownicy sprawowali faktyczną pieczę nad Z. W. Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że każdy dom pomocy społecznej niezależnie od typu ma obowiązek świadczyć usługi wskazane...
1   Następne >   +2   +5   +10   100