Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dowódca Jednostki Wojskowej X

III SA/Łd 594/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-01-08

przez skarżącego informacjami on sam nie uzyskuje żadnych dochodów, natomiast jego rodzina, wskazana we wniosku, utrzymuje się z zasiłku z pomocy społecznej wypłacanego na rzecz S...
utrzymuje się z zasiłku z pomocy społecznej. Skarżący nie posiada przy tym żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych, nie osiąga także dodatkowych dochodów...

IV SA/Wr 508/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-02-18

rentowe w kwocie niższej od kryterium dochodowego z pomocy społecznej. Dodatkowo dołączył decyzję ZUS z dnia [...] nr [...] ustalającą J. Sz. od dnia 1 marca 2008 r. wysokość...
) lub zasady ustalania dochodu wynikającej z ustawy o świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej, spowodowałaby brak realnej możliwości porównania tak ustalonego dochodu...

IV SA/Wr 516/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-27

z dnia 12 marca 2003r. o pomocy społecznej (Dz. Nr 64, poz. 593 ze zm.), uprawniające do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej, które przysługują m. in. osobom...
postępowanie wszczęte wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych, II. odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata. Pismem z dnia 6 lutego 2008 r...

IV SA/Po 409/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-12-04

Wniosek T.Cz. o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi T.Cz. na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ekwiwalentu pieniężnego postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku i jego doręczenia /-/ E. Kręcichwost- Durchowska AT

II SA/Wa 1257/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-12

w czteroosobowym gospodarstwie domowym wnioskodawcy, które prowadzi wraz z konkubiną i dwójką małoletnich dzieci, są świadczenia z pomocy społecznej. Do źródeł utrzymania wnioskodawca...
P.J. z dnia 19 października 2013 r. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego...

II SO/Wa 29/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-25

świadczenie w ramach rządowego programu '500 plus',, - wskazanie, czy wnioskodawczyni otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej, jeśli tak, należało nadesłać ostatnie decyzje...
wniosku E. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi E. K...

I OSK 1986/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-12

Skarga kasacyjna Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2013 r. sygn. akt II SAB/Wa 2/13 w sprawie ze skargi G. W. na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] stycznia 2012 r. o przyznanie zapomogi 1. odrzucić skargę kasacyjną; 2. zwrócić Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w Warszawie ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjne...

II SA/Wr 2159/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-22

., Można wskazać, iż podstawa ta powinna być podobnie sformułowana jak przepisy art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64, poz. 593/ bądź art. 76 ust. 1...

III SA/Gd 465/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-08-17

ojca jest zasiłek stały otrzymywany z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. w wysokości 604 zł miesięcznie. W związku z tym wnioskodawcy przysługuje zasiłek w wysokości...

II SA/Bd 574/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-09-03

ze skargi T. G. na decyzję Dowódcy [...] w [...] z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] lutego 2014 r...
) udzielenia pomocy finansowej w związku z pobieraniem nauki., W uzasadnieniu organ I instancji wyjaśnił, że skarżący pełni zawodową służbę wojskową w Jednostce Wojskowej...
1   Następne >   +2   5