Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol

I OW 197/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-17

umieszczenia w domu pomocy społecznej., W uzasadnieniu wniosku organ wskazał, że w dniu 30 lipca 2018 r. do Miejsko-Gminnego OPS w [...] wpłynął wniosek Powiatowego Centrum Pomocy...
Rodzinie w [...] w sprawie zmiany decyzji nr [...] z dnia [...] listopada 2007 r., kierującej B.Ł., z Domu Pomocy Społecznej w [...] przy ul. [...] wraz z dokumentacją...

I OW 96/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wójtem Gminy K. a Burmistrzem S. w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania decyzji o skierowaniu M. K. do domu pomocy społecznej postanawia: wskazać...
Burmistrza S. jako organ właściwy do rozpoznania sprawy. Pismem z dnia [...] grudnia 2007 r. Kierownik Działu Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w T...

I OW 230/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-24

społecznej postanawia: oddalić wniosek Wnioskiem z dnia 26 września 2014 r., działając z upoważnienia Wójta Gminy S., Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wystąpił...
Pomocy Społecznej w N.., W uzasadnieniu wniosku wskazano, że W.N. został skierowany do Domu Pomocy Społecznej w N. decyzją Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w S. z dnia...

I OW 151/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-17

. do domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych postanawia: wskazać Burmistrza Miasta Dębica jako organ właściwy do rozpatrzenia sprawy. I OW 151/09...
. do domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że decyzją z [...] czerwca 2007r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy...

I OW 137/23 - Postanowienie NSA z 2023-11-09

Gminy W. a Burmistrzem Miasta R. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A.J. o umieszczenie w domu pomocy społecznej postanawia: wskazać...
Miasta R. przez wskazanie Burmistrza Miasta R. jako organu właściwego do załatwienia sprawy o skierowanie i umieszczenie A.J. w domu pomocy społecznej., Organ wyjaśnił...

I OW 114/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-23

Burmistrzem Miasta P. a Burmistrzem Miasta B. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej skierowania M. M. do domu pomocy społecznej postanawia...
świadczeń pomocy społecznej po opuszczeniu zakładu karnego., W uzasadnieniu wniosku Burmistrz Miasta P. wskazał, że Dyrektor Zakładu Karnego w G. wystąpił do Miejskiego...

I OW 214/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-26

o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta Sieradza a Burmistrzem Zwolenia w sprawie wskazania organu właściwego do wydania decyzji kierującej L. B. do Domu Pomocy Społecznej...
na czas nieokreślony i decyzji o odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej postanawia: wskazać Prezydenta Miasta Sieradza jako organ właściwy w sprawie. Prezydent Miasta...

I OW 148/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Prezydentem Miasta Łodzi a Burmistrzem Sulejowa w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. Ś. o skierowanie do domu pomocy społecznej postanawia...
: wskazać Prezydenta Miasta Łodzi jako organ właściwy do rozpatrzenia wniosku. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, działając z upoważnienia Prezydenta...

I OW 102/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-30

Pomocy Społecznej w C. wniósł o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego zaistniałego pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Z. woj. [...], a Ośrodkiem Pomocy...
Społecznej w C. w sprawie rozpatrzenia wniosku R. S. o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej., W uzasadnieniu wskazał, że R. S., przebywający w Ośrodku Opieki...

I OW 129/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-16

2015 r. w przedmiocie dofinansowania do pobytu w domu pomocy społecznej postanawia: wskazać Wójta Gminy Wilkowice jako organ właściwy w sprawie. Wnioskiem z dnia 10 czerwca...
pomocy społecznej., Jak wskazał w uzasadnieniu wniosku, w dniu 14 maja 2015 r. do ośrodka pomocy społecznej w Wilkowicach wpłynęło zawiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100