Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wr 194/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-17

poniesionych przez Gminę zastępczo wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej oraz zobowiązania do jej zwrotu I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu...
Społecznej w D., wydaną z powołaniem się na przepisy art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.182), rozporządzenia...

IV SA/Wr 371/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-02

. na uchwałę Rady Miejskiej w L. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zmiany nazwy i statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w L. I. stwierdza niezgodność z prawem : - § 1...
oraz § 2 pkt 1 i 2 zaskarżonej uchwały - tytułu Statutu we fragmencie: ,, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L.', - § 1 we fragmencie ,,Miejski Ośrodek Pomocy...

IV SA/Wr 370/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-02

D. na uchwałę Rady Miejskiej w L. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zmiany nazwy i statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w L. I. stwierdza niezgodność z prawem...
: - § 1 oraz § 2 pkt 1 i 2 zaskarżonej uchwały - tytułu Statutu we fragmencie: ,, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L.', - § 1 we fragmencie ,,Miejski Ośrodek...

IV SA/Wr 602/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-05

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [....] r. nr [...] w przedmiocie umieszczenia na stałe w domu pomocy społecznej I. oddala skargę; II...
, nr [...] o umieszczeniu skarżącego na stałe w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w O. Ś., przy ul. [...], na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania...

IV SA/Wr 419/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-11-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] lipca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania do Domu Pomocy Społecznej w W. oddala skargę w całości. Zaskarżoną...
i Gminy W., decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w W.z dnia [...] kwietnia 2019 r. ([...]) o odmowie skierowania skarżącej T.G. do Domu Pomocy Społecznej...

IV SA/Wr 428/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-11-18

Praca na stanowisku wójta (burmistrza, prezydenta miasta) nie może być uznana za staż pracy w pomocy społecznej, o którym mowa w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy...
we właściwości gminy. Natomiast zadania gminy m.in. z pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, realizowane sa przez podmioty (jednostki organizacyjne...

IV SA/Wr 374/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-23

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenie odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej I. uchyla...
., Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. w sprawie ustalenia H. J. odpłatności za pobyt matki - M. Z. w domu pomocy społecznej począwszy od 23 września 2001r...

IV SA/Wr 208/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-09-02

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną decyzję...
. 2 oraz art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1507 ze zm.), art. 104, 107 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. Kodeks...

IV SA/Wr 919/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-24

., dalej skarżący, od wydanej z upoważnienia Wójta Gminy O. decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w O. z dnia [...], nr [...], w sprawie zwrotu należności...
z tytułu wydatków poniesionych zastępczo przez Gminę O. za pobyt B. K. w Domu Pomocy Społecznej w O. w okresie od dnia 6 lutego 2008 r. do dnia 5 czerwca 2008 r...

IV SA/Wr 50/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-05-27

Odwoławczego w L. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej I. oddala skargę; II. przyznaje adwokatowi M. D. od Skarbu...
Społecznej w L., ustaliło odpłatność skarżącego za pobyt ojca - W. K. w domu pomocy społecznej począwszy od 20 maja 2011 r. w ten sposób, że:, - od 20-31 maja 2011 r. w wysokości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100