Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Sz 440/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-11-24

Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej I. uchyla zaskarżoną decyzję...
i poprzedzającą ją decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. z dnia [...] r. Nr [...], II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu...

II SA/Sz 1349/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-20

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.), art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r...
. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zmienił decyzję nr [...] r. w sprawie skierowania B.K. do Domu Pomocy Społecznej w [...] w części dotyczącej określenia rodzaju domu pomocy...

II SA/Sz 352/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-05-09

Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej oddala skargę W dniu [...] przez Prezydenta Miasta wydana została decyzja...
nr [...] o skierowaniu M.G. do domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w [...], a jego nazwisko zostało umieszczone na liście osób oczekujących...

II SA/Sz 855/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-19

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [..] r. nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę. Decyzją...
administracyjną z dnia [...], Prezydent [...], działający poprzez Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ustalił A.Ś. odpłatność za pobyt jego matki T.Ś. w Domu...

II SA/Sz 286/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-05-29

Odwoławczego na rzecz skarżącej U. S. kwotę [...] zł ( [...]) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działając, z upoważnienia...
marca 2004 r. o pomocy społecznej, po rozpoznaniu wniosku U.S., odmówił skierowania R.S. do domu pomocy społecznej., W uzasadnieniu organ ten wskazał, że w [...] r. U.S....

II SA/Sz 442/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-08-22

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej I. oddala skargę, II. przyznaje od Skarbu Państwa...
. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175 poz. 1362 ze zm., dalej zwanej 'u.p.s.') oraz art. 104 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks...

II SA/Sz 901/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-10-24

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
Pomocy Społecznej działając z upoważnienia Burmistrza, decyzją z dnia [...] wydaną na podstawie art. 61, art. 62, art.103, art. 104 ust. 1, ust.3 i ust. 8 , art. 107 ust. 1...

II SA/Sz 604/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-07-27

zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Zgodnie z art. 122 ustawy o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy...
społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Do takich jednostek...

II SA/Sz 1255/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-02-15

Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej o d d a l a skargę Decyzją z dnia [...] r. Nr [...] , Wojewoda...
[...], po rozpoznaniu wniosku A. Ch. o umieszczenie w domu pomocy społecznej, orzekł o Jego skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej [...] przy ul. [...] w [...], ustalając opłatę...

II SA/Sz 677/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-10-18

Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej o d d a l a skargę Decyzją z dnia [...], Nr [...], Starosta reprezentowany...
przez Kierownika Centrum Pomocy Rodzinie , na podstawie art. 106 ust. 5, art. 155 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593) oraz art...
1   Następne >   +2   +5   +10   100