Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Rz 803/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-09-11

2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania J.Ł. do domu pomocy społecznej, w pkt 2 skierował J.Ł. do domu pomocy społecznej najbliższego względem miejsca zamieszkania...
2018 r. nr [...] działający z upoważnienia Starosty [...] Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w R. postanowił umieścić J.Ł. w Domu Pomocy Społecznej dla osób...

II SA/Rz 331/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-09-29

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lutego 2009 r., Nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej w zakresie okresu pobytu I. uchyla zaskarżoną...
po rozpatrzeniu odwołania S. B. od decyzji Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...] stycznia 2009r. nr [...] zmieniającej decyzję z dnia [...] czerwca...

II SA/Rz 481/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-06-28

[...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] lutego 2017 r...
. nr [...] o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy [...] z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie skierowania skarżącego do domu pomocy społecznej dla osób przewlekle...

I SA/Rz 356/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-08-08

faktyczny wnioskodawca wskazał, że świadczy usługi opiekuńcze w dwóch prowadzonych domach pomocy społecznej w formie zakładów budżetowych, na zasadach określonych w ustawie...
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm. - określanej dalej także jako u.o.p.s.) i przepisach wykonawczych do tej ustawy. W związku...

II SA/Rz 284/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-09-09

umieszczonej w domu pomocy społecznej oraz zwrotu tej kwoty Gminie przez osoby zobowiązane do ponoszenia opłat I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję...
kosztów pobytu małoletniej J.W. w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie w S.W. oraz kwoty i termin ich zwrotu przez A. i A.W. na konto Gminy...

II SA/Rz 983/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-01-12

. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej - skargę oddala - Przedmiotem skargi K.D. (skarżący) jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego (organ...
opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej., Stan faktyczny i prawny sprawy ze skargi na powyższą decyzję przedstawia się następująco., Decyzją z dnia [...] marca 2020 r...

II SA/Rz 454/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-09-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
za pobyt W. K. w Domu Pomocy Społecznej [...]., SKO wydało zaskarżoną decyzję w oparciu o następujące okoliczności faktyczne i prawne. Prezydent Miasta [...] mocą decyzji...

II SA/Rz 113/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-06-22

Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 29 października 2021 r. nr SKO.4110/122/2021 w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej I. oddala skargę; II. przyznaje od Skarbu Państwa...
do domu pomocy społecznej, w podstawie prawnej powołując art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735...

II SA/Rz 1377/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-02-05

[...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt córki w domu pomocy społecznej I. uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Burmistrza z dnia...
. nr [...], wydaną w przedmiocie ustalenia JJ (dalej: 'skarżącej') odpłatności za pobyt córki w domu pomocy społecznej., Wydanie decyzji poprzedziło postępowanie...

II SA/Rz 310/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-06-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. stwierdza...
decyzją z dnia [...]r. /[...] wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 K.p.a. oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64, poz. 543...
1   Następne >   +2   +5   +10   100