Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Ol 725/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-03-05

z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę. Decyzją z dnia '[...]' Samorządowe Kolegium Odwoławcze (Kolegium...
ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (Dz. U. z 2017 r., poz. 1729, dalej: u.p.s.) po rozpoznaniu odwołania A. Z. od decyzji działającej...

II SA/Ol 943/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-11-13

Z dniem 1 maja 2004r. z mocy art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, wygasły decyzje, którymi ustalono odpłatność za pobyt w domu pomocy...
społecznej według zasad ustanowionych przepisami ustawy o pomocy społecznej z 1990r. W tej sytuacji w łaściwe organy pomocy społecznej obowiązane były ustalić na nowo...

II SA/Ol 1128/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-01-16

'[...]' nr '[...]' w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oddala skargę. WSA/wyr.1 - sentencja wyroku Decyzją z dnia '[...]' Dyrektor Miejskiego...
Ośrodka Pomocy Społecznej, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta, zmienił decyzję z dnia '[...]' r. w sprawie zmiany decyzji o odpłatności za pobyt J. D. w Domu...

II SA/Ol 1334/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-12-29

Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej oddala skargę. Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie akt...
sprawy administracyjnej wynika, że decyzją z dnia '[...]' Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, działając z upoważnienia Prezydenta, powołując art. 106...

II SA/Ol 96/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-03-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy...
'[...]' - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w '[...]' ustalił od dnia '[...]' wysokość opłaty za pobyt R. Z. w Domu Pomocy Społecznej w '[...]' Oddział...

II SA/Ol 614/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-08-27

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej 1/ uchyla zaskarżoną decyzję, 2/ orzeka...
. Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, działająca z upoważnienia Prezydenta Miasta (dalej też jako: 'organ I instancji' lub: 'organ pomocy społecznej...

II SA/Ol 232/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-07-03

z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji; 2...
sądowego. Decyzją z dnia 27 września 2017 r., Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w '[...]', działając z upoważnienia Wójta Gminy '[...]' (dalej jako: 'organ...

II SA/Ol 932/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-11-25

Odwoławczego z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie skierowania do Domu Pomocy Społecznej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia '[...]' r., nr '[...]' Samorządowe...
Ośrodka Pomocy Społecznej, którą organ I instancji odmówił skierowania K. B. do Domu Pomocy Społecznej 'Kombatant' w O. lub Domu Pomocy Społecznej w B., Rozstrzygnięcie...

II SA/Ol 20/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-04-21

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Samorządowe Kolegium...
[...] przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] (organ I instancji), w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt J. S. w Domu Pomocy Społecznej w [...] od dnia 12...

II SA/Ol 1053/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-11-26

Odwoławczego z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 1/ uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu...
siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Decyzją z dnia 21 lutego 2012 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. skierował J.D. do domu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100