Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Lu 115/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-10-09

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę. Samorządowe...
2017 r. nr [...] w sprawie ustalenia opłaty za pobyt H. G. w Domu Pomocy Społecznej '[...]'., Decyzja wydana została w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Prezydent...

II SA/Lu 166/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-05-10

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej oddala skargę. Sygn. akt II SA/Lu...
Miasta Ł. z dnia [...] września 2016 r. nr [...] o odmowie skierowania C. H. do domu pomocy społecznej., Rozstrzygnięcie powyższe zapadło w następujących okolicznościach...

III SA/Lu 83/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-06-30

. z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w B. P. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części...
z późn. zm.), art. 110 ust. 1 oraz art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) uchwałę nr [...] w sprawie...

II SA/Lu 605/23 - Wyrok WSA w Lublinie z 2023-10-17

w Lublinie z dnia 18 maja 2023 r., znak: SKO.41/2405/OS/2023 w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie...
z upoważnienia Wójta Gminy W. przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w W. w przedmiocie zmiany decyzji z dnia 26 lipca 2021 r. Nr OPS.4215/000177/21 poprzez ustalenie...

II SA/Lu 891/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-05-22

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wójta...
z upoważnienia Wójta Gminy [...] przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] z dnia 29 maja 2013 r., znak: [...], odmawiającej skierowania do Domu Pomocy...

II SA/Lu 897/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-12-11

ze skargi L. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej I. uchyla zaskarżoną...
decyzję oraz uchyla decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...] r., nr [...]; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz L. S. kwotę 257...

I SA/Lu 193/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-04-25

pomoc do życia w środowisku rodzinnym i społecznym osobom z zaburzeniami psychicznymi,, - wyłączenia z opodatkowania usług zapewniających pomoc w zaspokajaniu...
także jednostki budżetowe działające na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.), zwanej dalej u.p.s., W art. 7...

II SA/Lu 123/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-03-29

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
decyzją z dnia [...], działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa, art. 54 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175...

II SA/Lu 447/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-04-30

i usług. Wnioskiem z dnia 3 października 2013r. J. W. zwrócił się do Wójta Gminy P. o skierowanie go do Domu Pomocy Społecznej 'S.*' w R. Poinformował, że obecnie...
w Domu Pomocy Społecznej 'S.' w R., W odwołaniu od powyższej decyzji J. W. wyjaśnił, że w Domu Pomocy Społecznej w R. przebywa na podstawie umowy cywilnoprawnej, zgodnie...

II SA/Lu 303/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-10-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w [...] z dnia 27 listopada 2013 r., nr [...], ustalającą opłatę za pobyt M. S. w Domu Pomocy Społecznej w [...]., W uzasadnieniu tej decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100