Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Gl 209/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-13

na zasadach określonych w ustawie o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.)., Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: OPS...
. o pomocy społecznej - t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) należą m. in.:, - kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy...

II SA/Gl 854/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-09-23

ośrodka pomocy społecznej 1) uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze; 2) zasądza od organu na rzecz strony skarżącej kwotę 480 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt...
[...] oraz włączenia go w strukturę Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Z. i wskazała jego siedzibę przy ul. [...] w Z. (§ 1 i 2). Postanowiła również o wejściu w życie...

IV SA/Gl 581/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-28

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia 5 grudnia 2014 r., złożonym do Gminnego Ośrodka Pomocy...
Społecznej w O. A.J., mieszkanka Domu Pomocy Społecznej w D. (od dnia 29 września 2010 r.), prowadzonego przez podmiot prawa prywatnego, zgłosiła potrzebę umieszczenia...

IV SA/Gl 1185/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-02

Odwoławczego w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia 20 maja 2015 r., złożonym do Miejskiego...
Ośrodka Pomocy Społecznej w B., D.N. reprezentowana przez radcę prawnego, domagała się umieszczenia w domu pomocy społecznej w B., w trybie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 12...

IV SA/Gl 769/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-14

Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej oddala skargę. Prezydent Miasta Z. decyzją z dnia [...] r. Nr [...] wydaną...
na podstawie art. 54 ust. 1 i 2, art. 59 ust. 1, art. 106 ust. 1 i art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego odmówił...

IV SA/Gl 858/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-29

w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta K. z dnia [...] r...
., nr [...]. Wnioskiem z dnia [...], złożonym ustnie do protokołu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. i uzupełnionym w dniu [...], G.M. domagała...

IV SA/Gl 671/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-01-30

Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r. nr [...] Samorządowe Kolegium...
Miasta K. przez Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie:, 1) ustalenia miesięcznej opłaty, jaką A. K. zobowiązana...

IV SA/Gl 1029/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm., dalej Kpa), a także ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst...

IV SA/Gl 33/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-30

[...] na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie prowadzenia domu pomocy społecznej oddala skargę. Wojewoda [...], po wszczęciu postępowania...
-prawnym w celu realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w M., jako niezgodnej z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie...

IV SA/Gl 757/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-12

Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie skierowania do Domu Pomocy Społecznej uchyla zaskarżoną decyzję. Decyzją z dnia [...] nr [...] Dyrektor Miejskiego Ośrodka...
Pomocy Społecznej w T. działający z upoważnienia Prezydenta Miasta T. działając na podstawie art. 104 kpa (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 106 ust. 1, art. 54...
1   Następne >   +2   +5   +10   100