Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bd 888/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-01-13

. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późn.zm.), orzeczono o skierowaniu P. K. do domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych...
w [...]., W uzasadnieniu organ wskazał, że postanowieniem z dnia [...]2013r. sygn. akt VI RNs 554/11 Sąd Rejonowy w [...] postanowił skierować P. K. do domu pomocy społecznej bez jego zgody...

II SA/Bd 385/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-07-29

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 ze zm., dalej powoływanej jako ustawa o pomocy społecznej), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca...
1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz.1071 ze zm., dalej powoływanej jako kpa), orzekł o skierowaniu M. J. do Domu Pomocy Społecznej w T...

II SA/Bd 1321/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-12-22

Odwoławczego we W. z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
sierpnia 2010 r., na podstawie art. 54 ust. 1 , 2 i 2 a , art. 57, art. 59 ust. 1 i 2 , art. 65, art. 152 ust. 5 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz...

II SA/Bd 1088/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-04-05

[...] marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) i § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i P. Społecznej z dnia [...] sierpnia 2012 r. w sprawie...
domów pomocy społecznej, orzekł o skierowaniu T. S., w ramach zabezpieczenia i na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w B. z dnia [...].06.2016 r., sygn. akt V RNs 557/16...

II SA/Bd 1384/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-12-22

sierpnia 2010 r., na podstawie art. 54 ust. 1 , 2 i 2 a , art. 57, art. 59 ust. 1 i 2 , art. 65, art. 152 ust. 5 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz...
. 1071 z póżn. zm.), dalej powoływany jako: kpa, odmówił skierowania skarżącej do Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku [...] w [...], ul. [...]., Powyższe...

II SA/Bd 838/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-01-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] maja 2017 r., nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę. Decyzją z dnia...
[...] kwietnia 2017 r. nr [...] Wójt [...] odmówił skarżącemu B. G. zwrotu opłaty wniesionej za pobyt B. G. w Domu Pomocy Społecznej w G. w okresie od [...] października 2016 r...

II SA/Bd 956/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-10

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. na podstawie art. 2, art. 3, art. 4, art. 7 ust. 1, 4, 5, art. 8 ust. 1 pkt 3, art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1 i 2, art. 17 ust...
. 1 pkt 5 i art. 39 ust. 1 i 2, art. 106 ust. 1 i 4, art. 107 ust. 5 i art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 1876...

I SA/Bd 184/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-05-15

. rozlicza podatek łącznie z jednostkami organizacyjnymi. Jedną z nich jest Dom Pomocy Społecznej (dalej: 'DPS'), powołany w celu realizacji zadań własnych o charakterze...
takiej działalności, w przeciwieństwie do zasad działania DPS, zawarte zostały w rozdziale 3 ustawy o pomocy społecznej). Wartość świadczonych usług opiekuńczych wykazywana...

II SA/Bd 955/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-10

. działający z upoważnienia Burmistrza G. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. na podstawie m.in. art. 2 ust. 1, art. 3, art. 7 ust. 1, 4, 5, art. 8...
. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 1876 ze zm.), oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r...

II SA/Bd 640/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-10-22

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] czerwca 2008r. nr [...] w przedmiocie umieszczenia T. T. w domu pomocy społecznej 1. stwierdza nieważność zaskarżonej...
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) o umieszczeniu T. T. w Domu Pomocy Społecznej w S., określając jednocześnie ponoszenie odpłatności za pobyt...
1   Następne >   +2   +5   +10   100