Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Łd 887/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-19

roku sprawy ze skargi D. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umieszczenia w domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną...
o odmowie umieszczenia D. R. w Domu Pomocy Społecznej w N.., Z akt sprawy wynika, że decyzją z [...] strona została umieszczona w Domu Pomocy Społecznej (dalej też 'DPS...

II SA/Łd 364/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-06-20

roku sprawy ze skargi D. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania do innego domu pomocy społecznej 1...
D.O. do Domu Pomocy Społecznej w B., na terenie powiatu pruszkowskiego., Jak wynika z akt sprawy, decyzją Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] D.O. został skierowany do domu...

III SA/Łd 449/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-07-03

Rady Miejskiej w Łodzi nr LXVII/1722/18 z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie połączenia prowadzonych przez Miasto Łódź domów pomocy społecznej, nadania nazwy połączonym...
jednostkom budżetowym - Zespół Domów Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych oraz nadania statutu 1. uchyla zaskarżone...

II SA/Łd 417/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-01-16

ze skargi S. Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 1. oddala skargę; 2...
. 1, art. 60, art. 61, art. 62, art. 63, art. 106 ust. 1, 4 i 6, art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn...

III SA/Łd 236/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-05-09

Miejskiej w Łodzi nr LXII/1612/17 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie połączenia prowadzonych przez Miasto Łódź domów pomocy społecznej, nadania nazwy połączonym...
jednostkom budżetowym - Zespół Domów Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz nadania statutu 1. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze 2. zasądza...

II SA/Łd 441/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-20

Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
Miasta Ł. stwierdził wygaśnięcie z dniem 1 października 2010r. decyzji własnej o skierowaniu M. S. do Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej...

II SA/Łd 438/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-26

art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 k.p.a. w zw. z art. 152 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zm.) stwierdził...
wygaśnięcie z dniem 1 października 2010 r. decyzji własnej z dnia [...] o skierowaniu M. K. do Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej...

II SA/Łd 439/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-09-18

[...] Prezydent Miasta Ł. działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 k.p.a. w zw. z art. 152 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009...
r. nr 175, poz. 1362 ze zm.) stwierdził wygaśnięcie z dniem 1 października 2010 r. decyzji własnej z dnia [...]o skierowaniu V. K. do Domu Pomocy Społecznej dla dzieci...

II SA/Łd 1103/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-12-09

ze skargi J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oddala...
skargę. Decyzją z dnia [...], działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Ł. Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zmienił decyzję tego organu z dnia...

II SA/Łd 435/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-09-18

. decyzji własnej z dnia [...], o skierowaniu A. J. do Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie przy ul. A 5 m. 2 w Ł.., W uzasadnieniu...
organ pierwszej instancji podniósł, że decyzją z dnia [...] skierowano A. J. do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Aj 5 m 2, prowadzonego przez Towarzystwo A. Miasto Ł...
1   Następne >   +2   +5   +10   100