Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 3187/14 - Wyrok NSA z 2016-06-16

poniesionych przez Gminę zastępczo wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej oraz zobowiązania do jej zwrotu oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 17 września 2014 r...
z dnia 11 września 2013 r., nr [..]Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [..], wydaną z powołaniem się na przepisy art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca...

I OSK 204/10 - Wyrok NSA z 2010-06-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
. z dnia [...] maja 2009 roku nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Ł...

I OSK 2696/12 - Wyrok NSA z 2013-12-05

pomocy społecznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] na rzecz Ż. K. reprezentowanej przez opiekuna prawnego M. J. kwotę 180...
o skierowaniu do domu pomocy społecznej i uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...]., Wojewódzki Sąd...

I OSK 2695/12 - Wyrok NSA z 2013-12-05

pomocy społecznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] na rzecz M. K. reprezentowanej przez opiekuna prawnego M. J. kwotę 180...
o skierowaniu do domu pomocy społecznej i uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...]., Wojewódzki Sąd...

I OSK 972/10 - Wyrok NSA z 2010-10-26

ze skargi Gminy Miasta E. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) sierpnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej 1...
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) sierpnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej uchylił zaskarżoną decyzję...

I OPS 7/17 - Uchwała NSA z 2018-06-11

Obowiązek wnoszenia, przez osoby wskazane w art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.), opłat za pobyt...
w domu pomocy społecznej umieszczonej w nim osoby, a w konsekwencji wydanie decyzji o zwrocie kosztów poniesionych zastępczo przez gminę na podstawie art. 104 ust. 3...

I OW 17/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-08

o właściwość pomiędzy Starostą M. a Starostą Z. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy rezygnacji P.P. z pobytu w Domu Pomocy Społecznej w M...
nim a Starostą Z. w przedmiocie wskazania organu właściwego do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie rezygnacji P.P. z pobytu w Domu Pomocy Społecznej w M...

I OSK 1298/14 - Wyrok NSA z 2015-12-03

[...] z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie umieszczenia na stałe w domu pomocy społecznej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu...
. nr [...] w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej (pkt I) oraz przyznał adwokatowi kwotę 295,20 zł tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu (pkt II...

I OSK 1961/16 - Wyrok NSA z 2018-06-15

społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz...
Społecznej w K., w szczególności w zakresie oceny kwalifikacji osoby kierującej Ośrodkiem Pomocy Społecznej w K. - [...]. Na podstawie zebranej dokumentacji ustalono...

I OSK 1297/14 - Wyrok NSA z 2015-12-03

[...] z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie umieszczenia na stałe w domu pomocy społecznej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu...
. nr [...] w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej (pkt I) oraz przyznał adwokatowi kwotę 295,20 zł tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu (pkt II...
1   Następne >   +2   +5   +10   100