Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 319/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-01-09

Po wejściu w życie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./, wprowadzonego przez art. 1 pkt 19 ustawy...
z dnia 14 czerwca 1996 r. /Dz.U. nr 100 poz. 459/, wydane dotychczas na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej decyzje w przedmiocie przyznania zasiłku stałego...

II SA/Wr 1789/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-10-09

oraz zasiłek rodzinny, liczony dla potrzeb pomocy społecznej, w wysokości 147,60 zł. Łączny dochód rodziny wynosił 794,29 zł. Wnioskodawczyni korzystała z pomocy społecznej...
spełnienia przesłanek z art. 4 ustawy o pomocy społecznej. W związku z tym zasiłek okresowy mógłby zostać przyznany do kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kryterium...

II SA/Wr 854/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-06-26

W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia 25 czerwca 1996 r. w przedmiocie zasiłku celowego z pomocy społecznej - uchylił zaskarżoną decyzję...
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. - Barbara W. wniosła o przyznanie zasiłku celowego na koszty zakupu glukometru i wagi w kwocie 740 zł, niezbędnych do leczenia syna...

II SA/Wr 730/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-12-01

. utrzymująca w mocy decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. z dnia 3 marca 1997 r. (...) o przyznaniu Danucie Sz. pomocy w formie usług opiekuńczych 4...
rodziny i nie może korzystać z opieki najbliższych. Przysługuje więc jej prawo do uzyskania pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych. Jednakże za usługi te powinna...

II SA/Wr 1302/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-02-04

1. Z dyspozycji art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./ wynika m.in. że rada gminy może w drodze uchwały...
ustalić sposób i metody postępowania przy załatwianiu spraw związanych ze sporną pomocą z opieki społecznej. Jednocześnie nie pozwala on na przyjmowanie przez radę gminy...

SA/Wr 1304/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-09-10

Świadczenie usług opiekuńczych z pomocy społecznej jest odpłatne, jeżeli w rodzinie uprawnionego dochód na osobę przekracza wysokość najniższej emerytury. Dyrektor...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w J. przyznał Romanowi O. pomoc społeczną w formie usług opiekuńczych, ustalając odpłatność w wysokości 5 procent kosztu usługi, tj. 0,15...

SA/Wr 290/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1983-06-29

1983 r. w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń pomocy społecznej. Decyzją nr OS-1/83 z dnia 15 stycznia 1983 r. Naczelnik Gminy B. odmówił Władysławowi M., mieszkańcowi...
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 lutego 1968 r. w sprawie pomocy społecznej w formie świadczeń pieniężnych /Dz.Urz. MZiOS nr 6 poz. 33/. , Z decyzją tą nie zgodził...

II SA/Wr 791/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-09-17

. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./ w brzmieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu...
kryteria dochodowe, ustalone zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko do dnia ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej...

SA/Wr 817/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-09-27

wziąć pod uwagę przepisy ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. nr 87 poz. 506/, a zatem czy osoba, której odmówiono zaniechania poboru w całości...
lub części podatku, nie znalazła się w sytuacji uprawniającej ją do przyznania świadczeń pomocy społecznej. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi...

II SA/Wr 53/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-07-06

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w L. z dnia 30 września 1998 r. (...). Przedmiotem skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego jest decyzja Wojewody O. z dnia 12...
grudnia 1998 r. utrzymująca w mocy decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w L. z dnia 30 września 1998 r. (...) o umorzeniu postępowania dotyczącego wypłaty Alicji R...
1   Następne >   +2   6