Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 1760/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-09-03

Barbarze W. na cele pomocy społecznej, uznawszy, iż wydatki te w istocie zostały przeznaczone na cel niezgodny z ustawą, to jest na zakup przez obdarowaną opału i żywności...
fizycznych podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot darowizn dokonanych na cele pomocy społecznej, przy czym za wydatki na cele pomocy społecznej...

SA/Sz 1614/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2003-06-03

Dom pomocy społecznej, zaspokajając potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające itp. osób uprawnionych do zamieszkiwania w nim, jest dla tych osób domem mieszkalnym...
. Budynek domu pomocy społecznej powinien więc być opodatkowany stawkami podatku od nieruchomości przewidzianymi dla budynków mieszkalnych. Naczelny Sąd Administracyjny...

SA/Sz 388/02 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-09-19

z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ z powołaniem się na przyczyny określone w art. 52 par. 1 pkt 1 i 2 Kodeksu Pracy...
, w sprawie odwołania z dniem 1 grudnia 2001 r. Marka Z. ze stanowiska dyrektora Domu Pomocy Społecznej w M., W uzasadnieniu aktu nadzoru Wojewoda Z. wskazał, iż badając powyższą...

SA/Sz 213/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-03-05

. Trudności bytowe, jakie występują w niniejszej sprawie powinny być łagodzone świadczeniami z pomocy społecznej, bądź - jeśli chodzi o lekarstwa - świadczeniami...
przewidzianymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1992 r. w sprawie rządowego programu pomocy finansowej w związku ze wzrostem wydatków na leczenie (...) /Dz.U. nr 34...

SAB/Sz 64/01 - Postanowienie NSA oz. w Szczecinie z 2002-01-16

mieszkańcom wsi a nie osobom korzystającym z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej /np. na remonty dowodów czy innych budowli/?, - co Gmina zrobiła w sprawie usunięcia skażeń z dołu...
kwietnia 2001 r. Artur S. wezwał 'w interesie społecznym' Burmistrza Gminy i Miasta W. do udzielenia mu wyczerpujących informacji na temat działań podejmowanych przez Gminę...

SA/Sz 1913/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-09-24

Organ podatkowy rozpoznając sprawę o umorzenie zaległości podatkowych, ma obowiązek dążyć do pogodzenia interesu społecznego ze słusznym interesem obywatela...
./, ustanawia prymat przesłanki pierwszej - interesu społecznego. Zaskarżoną do Naczelnego Sądu Administracyjnego decyzją z dnia 4 września 1997 r. Izba Skarbowa w S...

SA/Sz 532/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-11-21

uprawnienia lub zwolnienie z nałożonego obowiązku. Na rzecz innych osób mogą działać tylko: prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i niektóre organizacje społeczne...
znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych' lub wręcz zastępowanie go za pomocą określenia 'obiekty o skomplikowanej konstrukcji' nie jest właściwe...

SA/Sz 2276/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-03-15

amortyzacyjnych w kwocie 162,90 zł., Nadto, organy podatkowe zakwestionowały zasadność odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 2.374,55 zł...
społeczne, która w całości dotyczy roku 1997 r. Odnośnie renty podatnik wskazał, że skoro renta została wypłacona i od renty został uregulowany podatek, to kwestionowanie...

SA/Sz 114/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-01-27

zdrowia i opieki społecznej - sklasyfikowanych w klasyfikacji obiektów budowlanych KOB 15., Niektóre z terminów dotyczących rodzajów czynności wykonywanych w budownictwie...
z dnia 1 października 1993 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania interpretacji, pomocy w zaklasyfikowaniu i wyjaśnień związanych ze stosowaniem podstawowych...

SA/Sz 327/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-06-13

zarejestrowania łącznie przez okres, co najmniej 365 dni był zatrudniony lub podlegał ubezpieczeniu społecznemu. Do tych 365 dni, zgodnie z treścią art. 23 ust. 2 pkt 3 powołanej...
przez skarżącego dotyczące okoliczności uzyskania pomocy lekarskiej /np. długa kolejka pacjentów oczekujących na wizytę u kardiologa/ nie mogły być uwzględnione albowiem Naczelny Sąd...
1   Następne >   2