Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 569/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-01-06

świadczenia /art. 31a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny (...) po rozpoznaniu 6 stycznia...
: uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. z 3 lutego 1997 r. (...). Działając na podstawie uchwały...

SA/Rz 559/94 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1995-05-12

., Mianowicie wniosek o przyznanie pomocy pochodzi od dwu wnioskodawczyń. Obydwa wnioski dotyczą przyznania pomocy w postaci zasiłku stałego bądź okresowego na rzecz...

SA/Rz 1669/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-01-06

., utrzymał w mocy decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w P. z dnia 27 sierpnia 1997 r. (...) w przedmiocie odmowy przyznania zapomogi pieniężnej w wysokości 3.000 zł...

SA/Rz 420/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-09-25

Rada powiatu, jako organ prowadzący szkołę, nie jest uprawniona do podejmowania uchwał w sprawie wysokości i zasad udzielania pomocy dla nauczycieli korzystających...
Obrachunkowej w Rz. z 9 lutego 2000 r. (...) w przedmiocie zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - oddala skargę. Uchwałą (...) z 9 lutego 2000 r. Kolegium...

SA/Rz 276/96 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1996-04-25

. stwierdzające niezgodność z prawem części uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie przeznaczającej środki budżetowe Sejmiku na fundusz założycielski społecznej szkoły...
założycielski Społecznej Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w P. i o tę kwotę dokonał zmniejszenia planu wydatków w par. 72 'Inwestycje' oraz zwiększenia o tę kwotę...

SA/Rz 2007/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-05-09

. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - Dz.U. nr 123 poz. 776 ze zm. - patrz także na art. 69 pkt 2 /zwaną ustawą o rehabilitacji...
zawodowej i społecznej (...)/. Zgłoszenie rejestracyjne /VAT-1/ podatnika podatku od towarów i usług złożył Andrzej B. uzyskując NIP (...), którym prowadzone przedsiębiorstwo...

SA/Rz 1953/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-04-12

zażalenia nie prowadzi do utrzymania w mocy aktu administracyjnego naruszającego prawo lub interes społeczny., 2. Zaniechanie przesłania zażalenia do organu odwoławczego...
i w tempie iście zawrotnym wziął się do budowy., W takiej sytuacji zwrócił się o pomoc do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S.-W. O wszczęciu postępowania...

SA/Rz 355/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-05-20

Urzędu Miasta oraz młodzież z miejscowych szkół średnich. Praca w redakcji tej gazety ma charakter społeczny, Odnosząc się do dofinansowania budowy sali gimnastycznej...
1997 r., skierowanego do Burmistrza Miasta J., w sprawie wsparcia finansowego tej gazety wynika, iż ubiegającemu się o pomoc finansową chodziło o pokrycie wydatków...