Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Lu 564/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-03-25

do przyznania mu renty socjalnej na podstawie art. 27a ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414/ w świetle art. 27a...
Wojewody Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w L. decyzją z dnia ?3 stycznia 1998 r. wydaną na podstawie art. 138 par. 1 pkt 1 Kpa oraz art. 27a ust...

II SA/Lu 1605/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-01-06

Ustalenie wysokości nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej oraz określenie terminu jego zwrotu nie dokonuje się w formie decyzji administracyjnej...
, I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i utrzymanej nią w mocy decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. z dnia 20 sierpnia 1998 r. (...) w części...

II SA/Lu 1053/03 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-09-11

/t.j. Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1592 ze zm./, art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ i art. 13 ust. 1...
podjęta z naruszeniem art. 33n ust. 8 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./., Wprawdzie uchwała nr VII/60/2003...

I SA/Lu 31/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-03-17

. są bezrobocie i pomoc społeczna., Zdaniem skarżącej Rady Gminy, tryb postępowania o udzielenie dotacji powinien być uregulowany, zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy o finansach...
, gdyż sformułowanie 'na realizację działań służących rozwiązywaniu problemów społecznych i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy' jest nazbyt szerokie i wykracza poza ogólne ramy...

I SA/Lu 1140/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-12-16

Wszystkie jednostki działające zgodnie z obowiązującym prawem, które w statucie mają zapisany obowiązek świadczenia pomocy humanitarnej, są jednostkami organizacyjnymi...
statutowo powołanymi do realizacji tej pomocy, o jakich mowa w art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne /Dz.U. 1994 nr 71 poz. 312 ze zm...

I SA/Lu 882/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-02-28

r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców - Dz.U. nr 60 poz. 704 ze zm./, bez potrzeby wpisywania do jej treści postanowień...
, stanowią pomoc publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców /Dz.U. nr 60...

II SA/Lu 689/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-10-10

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /Dz.U. nr 123 poz. 776 ze zm./., Agencja Ochrony 'S.-S.' sp. z o.o. w W. w zażaleniu na postanowienie wskazała iż wymóg art...
. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /Dz.U. nr 123 poz. 776 ze zm./. W szczególności organ stwierdził dostępność wejścia do budynku...

I SA/Lu 106/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-09-27

w stosunku do wydatków poniesionych na wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz 'budowy dróg na wsi'. Nie można zatem podzielić wywodów pełnomocnika skarżącego...
społecznych na rzecz budowy dróg na wsi oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele. Prawidłowo zatem w uzasadnieniu decyzji wskazano, że dla korzystania...

II SA/Lu 619/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-03-18

do realizacji danego celu przy pomocy wszelkich środków nie uwzględniając ich społecznej wagi i ewentualnego rachunku strat i korzyści, zarówno po jednej jak i po drugiej...

I SA/Lu 1151/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-02-14

od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ zaangażowanie uzyskanego /przy pomocy tych wydatków/ przychodu do dalszego obrotu w celu powiększenia tego przychodu...
znajdujących się w nich lokali mieszkalnych,, 3/ udzielać pomocy członkom w budowie przez nich domów mieszkalnych., Członkowie spółdzielni obowiązani są uczestniczyć w kosztach...
1   Następne >   2