Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Kr 1258/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1993-12-21

Zasada ogólna zawarta w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60/ obowiązuje w odniesieniu do wszystkich form...
pomocy społecznej o charakterze świadczeń pieniężnych, w tym do zasiłków stałych, przyznawanych na podstawie art. 27 ust. 2 tej ustawy. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił...

SA/Kr 945/92 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1992-07-14

Zakres stosowania postanowienia ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. nr 87 poz. 506/ o niepodawaniu do publicznej wiadomości nazwisk osób...
korzystających z pomocy społecznej /art. 36 ust. 2/ nie może być ograniczony z tego powodu, że inne przepisy przewidujące udzielanie świadczeń o podobnym charakterze - na cele...

II SA/Kr 911/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-06-04

społecznej skonkretyzowana przez art. 12a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ i par. 4 rozporządzenia Ministra Pracy...
i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej /Dz.U. nr 55 poz. 662/., Ustawowym obowiązkiem gminy jest poszukiwanie optymalnych metod współpracy z podmiotami...

II SA/Kr 876/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-09-26

Przepis art. 2b ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ nie ma zastosowania do osób uprawnionych do świadczeń...
, art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. odmówił przyznania Wiktorii W.-C. pomocy...

II SA/Kr 878/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-03-05

Do złożenia wniosku o udzielenie pomocy społecznej dla rodziny, jak i do złożenia odwołania od decyzji zapadłej w takiej sprawie, uprawniony jest każdy z członków...
decyzję; (...). Decyzją z dnia 22 grudnia 1998 r. (...) Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B., na podstawie art. 43. ust. 1 i art. 32 ustawy z dnia 29 listopada...

SA/Kr 981/92 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1992-07-28

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji. Ustawodawca nie przewidział instytucji umorzenia zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej z przyczyn o których mowa...
w art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 1991 r. o pomocy społecznej /Dz.U. nr 87 poz. 506/ - lecz odstąpienie od żądania takiego zwrotu. Jest to zatem uprawnienie gminy...

II SA/Kr 1835/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-01-21

Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji. Decyzją Kierownika O środka Pomocy Społecznej w Ł.D....
tej ustawy oraz wyjaśnień Departamentu Pomocy Społecznej tego Ministerstwa, zawartych w piśmie nr DPS. III.O75/50/2641/97 z dnia 23 lipca 1997 r. i art. 104 Kpa...

II SA/Kr 585/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-09-04

dokumentacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w O. /wywiad środowiskowy z 8 sierpnia/ ustalił, że miejscem faktycznego zamieszkania Jana D. i jego rodziny jest O. W domu w D...
pisemne oświadczenie, ale uczyniła to pod dyktando pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Jako osoba niewykształcona nie rozumiała znaczenia użytego w oświadczeniu słowa...

II SA/Kr 101/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-12-28

Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej, Straży Ochrony Przyrody, Towarzystwa na rzecz Ziemi, Ligi Ochrony Przyrody, Rady Osiedla i Wydziału Gospodarki...
wnioskodawcy, a także ogólny interes społeczny oraz ochrony środowiska. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Towarzystwa na rzecz Ziemi...

II SA/Kr 1427/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-03-17

go możliwości wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej czy też kontynuacji działalności gospodarczej. Zmuszony jest do korzystania z pomocy społecznej., W odpowiedzi...
oraz z ZUS Oddział w K., że od 1.04.1990 r. do 31.07.1991 r. Bronisław G. był objęty ubezpieczeniem społecznym jako prowadzący działalność gospodarczą w zakresie rzemiosła. Organ...
1   Następne >   2