Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Ka 2772/95 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1996-10-15

Zasiłek celowy na spłatę zadłużenia czynszowego nie mieści się w zadaniach własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym /art. 10 ust. 2 ustawy z dnia...
29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej - Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60/., Nie chodzi przy tym o zaspokojenie jednorazowej potrzeby bytowej, jakiej służy zasiłek celowy...

II SA/Ka 2373/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-10-03

Dla otrzymania przez cudzoziemca świadczenia z pomocy społecznej w postaci zasiłku celowego nie wystarczy spełnienie przez wnioskodawcę przesłanek z art. 32 ust. 1...
ustawy z 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./. Niezależnie bowiem od warunku nieprzekraczania tzw. kryterium dochodowego, uregulowanego...

II SA/Ka 878/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-03-05

W postępowaniu administracyjnym o udzielenie pomocy społecznej rodzinie prawa strony ma każdy członek tej rodziny. Decyzją z 22 grudnia 1998 r. kierownik Miejskiego...
Ośrodka Pomocy Społecznej w B. na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 32 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 r. nr 64 poz. 414 ze zm./ odmówił...

II SA/Ka 1013/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-02-28

Gmina może wprowadzić na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 r. nr 64 poz. 414 ze zm./ generalne zwolnienie...
od opłat za usługi opiekuńcze z pomocy społecznej według ustalonego przez siebie kryterium dochodowego. Uchwałą z 20 marca 1998 r. Rada Miejska w D. dokonała zmiany uchwały...

II SA/Ka 1316/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-04-26

Organ bezpośrednio zajmujący się rozdziałem środków z tytułu pomocy społecznej jest najlepiej zorientowany w zakresie pomocy niezbędnej dla każdego uprawnionego z jednej...
pomocy społecznej - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją, wydaną na podstawie art. 138 par. 1 pkt 1 Kpa i art. 4, art. 17, art. 18, art. 35a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r...

II SA/Ka 1553/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-04-24

upoważniania Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Cz.-Dz. do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych...
1998 nr 102 poz. 651/ Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Cz.-Dz. postanowił odmówić Andrzejowi G. prawa do zasiłku pielęgnacyjnego., W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie...

SA/Ka 1884/95 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1996-11-12

podatnik nie znalazł się w sytuacji uprawniającej go do przyznania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Tym samym brak było przesłanek do zaniechania poboru zaliczek...
go do przyznania świadczeń z pomocy społecznej., Następnie - nawiązując do przedłożonych przez podatnika dokumentów w postaci orzeczenia Komisji Lekarskiej do Spraw...

SA/Ka 2269/93 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1994-10-11

od dochodu przed obliczeniem podatku kwot wydatkowanych jako darowizny na cele pomocy społecznej dla inwalidów nie obejmuje sytuacji, gdy adresatem tych darowizn...
są osoby niepełnosprawne /art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy/ oraz darowizny na cele między innymi ochrony zdrowia i pomocy społecznej dla inwalidów do wysokości...

I SA/Ka 1889/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-06-15

wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia są też świadczenia jakie te osoby mogą otrzymać w ramach pomocy społecznej /art. 1 ustawy z dnia 28 listopada 1990 r...
. o pomocy społecznej - Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60/., Użyte w art. 8 ust. 2 ustawy o zobowiązaniach podatkowych pojęcie 'wypadków gospodarczo lub społecznie uzasadnionych...

I SA/Ka 225/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-10-23

podatnika wyniósł 957,50 zł, a w świetle art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, rodzina taka byłaby uprawniona do skorzystania z pomocy społecznej, gdyby jej dochód wynosił...
z uwagi na rodzaj zakupionego towaru nie należy do szczególnych ze społecznego punktu widzenia., W odwołaniu od przedstawionej decyzji Wiesław G., zgodził się, iż obowiązujące...
1   Następne >   3