Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 226/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-05-17

W przypadku udzielania pomocy społecznej rodzinie wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 3 pkt 2-11 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r...
. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60/, warunkujących przyznanie świadczeń pieniężnych, dotyczyć może każdego z członków rodziny, a nie tylko osoby występującej...

SA/Bk 1544/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-03-22

jako przesłanki przyznania zasiłku stałego na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ nie muszą...
Ośrodka Pomocy Społecznej w L. z dnia 13 września 2000 r.; (...). Zaskarżoną decyzją, wydaną po rozpatrzeniu odwołania Jolanty T. zamieszkałej w L., ul. K. 17, od decyzji...

SA/Bk 797/98 - Postanowienie NSA oz. w Białymstoku z 1998-09-03

Sprawa ze skargi Haliny Rz. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego postanawia - odrzucić skargę.

SA/Bk 823/97 - Postanowienie NSA oz. w Białymstoku z 1997-08-28

skargę odrzucić w przedmiocie odmowy przyznania gwarantowanego zasiłku okresowego.

SA/Bk 119/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-12-19

konieczności, gdyż umowa wieczystego użytkowania była ważna do 2074 r. Podniósł, że otrzymuje niską emeryturę, nie występuje jednak o pomoc społeczną, lecz o odliczenie...

SA/Bk 2037-2038/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-02-22

. Organ uznał, że skoro komplety elementów budynków mieszkalnych z drewna traktowane są w załączniku Nr 5 do ustawy jako materiały budowlane identyfikowane przy pomocy SWW...
i opieki społecznej /KOB 15/, kultury - fizycznej, turystyki i wypoczynku /KOB 16/, użytku publicznego - pozostałych /KOB 18/ oraz mieszkalnych i użytku publicznego...

SA/Bk 442/96 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-02-25

- na żadne względy społeczne lub gospodarcze, które uzasadniałyby uwzględnienie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej. W szczególności nie może przemawiać...
udzielania pomocy prawnej stronom i innym uczestnikom postępowania /art. 9 Kpa/. Nakłada ona na organy administracji państwowej i samorządowej obowiązek należytego...