Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Łd 1439/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-10-14

Wyliczenie powodów uzasadniających udzielenie pomocy społecznej zawarte w art. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm...
./, nie jest wyliczeniem o charakterze zamkniętym. Ustalenie czy istnieje powód udzielenie pomocy społecznej należy do obowiązków organów orzekających na podstawie...

SA/Ł 1417/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1994-06-24

ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. nr 13 poz. 60/ jest uprawnieniem rady gminy jako organu stanowiącego i wyraża się w możliwości wyznaczenia...
rady gminy upoważniająca - na mocy art. 39 ust. 3 ustawy o samorządzie terytorialnym lub na mocy na art. 46 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej - inny organ do wydawania...

II SA/Łd 1488/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-12-02

Decyzja o odmowie przyznania lub wstrzymania świadczeń pieniężnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit 'a' ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /tj. Dz.U....
1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ ma charakter uznaniowy., Przepis art. 6 ust. 1 lit. 'a' ustawy o pomocy społecznej nie może być interpretowany w oderwaniu od innych przepisów...

II SA/Łd 646/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-05-14

Obowiązek poinformowania organu w trybie art. 45 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej powstaje tylko wtedy, gdy zmiana w sytuacji osobistej...
i majątkowej podopiecznego jest tego rodzaju, że pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowym z jedną z przesłanek warunkujących możliwość udzielenia pomocy społecznej...

II SA/Łd 1393/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-02-12

W przypadku gdy przyznanie zasiłku celowego nie przekracza to możliwości finansowych organu przyznającego pomoc społeczną, może być przyznany na podstawie art. 32 ust. 1...
i 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./ zasiłek celowy na pokrycie kosztów zadłużenia czynszowego. uchyla zaskarżoną...

II SA/Łd 744/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-05-27

W przypadku dobrowolnego spełnienia obowiązku alimentacyjnego wobec osoby ubiegającej się o świadczenie z pomocy społecznej nie ma podstaw do uznania braku współudziału...
tej osoby w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, o jakim mowa w art. 6 ust, 1 a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414...

SA/Ł 398/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-05-28

Przekazanie zasiłku celowego z pomocy społecznej bezpośrednio na cel, któremu miał on służyć, z pominięciem uprawnionego, nie narusza przepisów ustawy z dnia 29...
listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./. oddala skargę. Decyzją z dnia 16 września 1994 roku Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ł...

II SA/Łd 737/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-11-15

tę godność naruszających mimo zadeklarowanej konstytucyjnie szczególnej pomocy społecznej ze strony władz publicznych. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy...
decyzję i poprzedzającą ją decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy N. z dnia 2 lutego 1999 r. (...); (...). Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy N. decyzją...

II SA/Łd 744/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-04-01

1. Przepis art. 31a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./ nakłada na organ pomocy społecznej obowiązek rozważenia...
Społecznej w R., działając na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./, odmówił...

II SA/Łd 589/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-10-06

Organ administracji publicznej wydając decyzję z powołaniem na art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm...
roku o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1998 roku, nr 64 poz. 414/, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. postanowił:, - zmienić decyzję z dnia 1 września 1998...
1   Następne >   3