Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPS 6/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-09-16

Sprawa o opłacanie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w art. 31 b ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998...
nr 64 poz. 414 ze zm./ jest rozstrzygana w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez organ właściwy w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Naczelny Sąd...

OPS 5/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-10-15

Przepis art. 27a ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 października 1999...
r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /Dz.U. nr 90 poz. 1001...

III AZP 9/94 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1994-12-22

Niemożność podjęcia pracy, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60/ oznacza również brak...
29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./. Chodzi mianowicie o ustalenie, komu w świetle tej ustawy ma przysługiwać zasiłek stały...

OPS 12/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-11-16

Osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy przysługuje renta socjalna na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U....
kwietnia 1997 r., Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. decyzją z dnia 29 kwietnia 1997 r. odmówił przyznania renty socjalnej Dariuszowi G. i decyzja...

OPS 13/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-11-15

i przeciwdziałaniu bezrobociu, obejmując wyjątkiem od obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy także 'osoby pobierające na podstawie przepisów o pomocy społecznej...
Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą jest okresem podlegania tej osoby ubezpieczeniu społecznemu z tytułu...

OPS 3/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-12-03

, że świadczenia te pełnią zarówno funkcję swoistej rekompensaty dla poszkodowanych za krzywdy i szkody wyrządzone im przez hitlerowskie Niemcy, jak i swego rodzaju pomocy społecznej...
Fundacja 'Polsko-Niemieckie Pojednanie', pochodzą od państwa niemieckiego, a więc są funduszami publicznymi. Celem wypłacanych świadczeń jest pomoc społeczna, a więc dziedzina...

FPS 9/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-20

na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej...
dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów...

III ZP 44/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1998-03-31

Polskiej celów społecznie i gospodarczo użytecznych, takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna...
1. Na ostateczne rozstrzygnięcie organów Fundacji 'Polsko-Niemieckie Pojednanie' w przedmiocie pomocy finansowej za represje doznane ze strony okupanta hitlerowskiego...

OPS 8/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-06

Organem właściwym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. nr 123 poz. 776...
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. nr 123 poz. 776 ze zm. - Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu...

OPS 10/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-12-21

. w sprawie szczegółowego trybu oraz warunków uprawniających do ubiegania się o przyznanie bezzwrotnej pomocy w okresie odbudowy gospodarstwa rolnego /Dz.U. nr 124 poz. 785...
/, samo przez się nie wyklucza możliwości przyznania drugiemu małżonkowi, współposiadaczowi tego gospodarstwa rolnego, bezzwrotnej pomocy w formie specjalnego świadczenia...
1   Następne >   +2   4