Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 3-8/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-04-15

Uchwała rady gminy ustalająca zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na usługi opiekuńcze nie ustanawia...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rz. z dnia 2 stycznia 1996 r. nr MOPS Ia 9142u/811/96,, - z odwołania Kamili M. od decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy...

OPK 14/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-10-15

listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ uwzględnia waloryzację kwot określonych w art. 4 ust. 1 tej ustawy dokonaną po wydaniu decyzji...
wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta L. przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. z dnia 9 maja 2001 r. (...) w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy...

OPK 9/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-10-09

listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ ma zastosowanie przepis art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego ze zmianami wynikającymi...
z powołanej ustawy o pomocy społecznej. Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Wiesława Czerwińskiego, prokuratora Prokuratury Apelacyjnej delegowanego do Ministerstwa...

OPK 1/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-05-11

korzystania z usług opiekuńczych przewidzianych w art. 17 i art. 18 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./, świadczonych...
Pomocy Społecznej w M. z dnia 30 września 1997 r. w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych, po rozpoznaniu w dniu 11 maja 1998 r. na posiedzeniu jawnym pytania...

OPK 18/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-10-15

Małżonkowie tworzący rodzinę zastępczą są rodziną, o której mowa w art. 33e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz...
. 414 ze zm./, w brzmieniu tego przepisu przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych ustaw /Dz.U. nr 72 poz...

OPK 15/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-10-15

listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ uwzględnia waloryzację kwot określonych w art. 4 ust. 1 tej ustawy dokonaną po wydaniu decyzji...
listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ w wyniku waloryzacji w rozumieniu art. 35a tej ustawy, zobowiązuje organ odwoławczy przy badaniu...

OPK 39/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-01-19

Powódź jest zdarzeniem losowym w rozumieniu art. 10 ust. 2 pkt 3a i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm...
Wojewódzkiej delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości, w sprawie z odwołania Mieczysława K. od decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w G. z dnia 9 września 1997 r...

OPK 1/03 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-05-19

/Dz.U. 2001 nr 79 poz. 856 ze zm./, o następującym brzmieniu:, Czy w świetle art. 43 ust. 6 zdanie 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64...
poz. 414 ze zm./ organ pomocy społecznej, który przyznaje stronie rentę socjalną - jest związany datą wydania orzeczenia ustalającego znaczny stopień niepełnosprawności...

OPK 24/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-03-04

Osobie spełniającej warunki do przyznania renty socjalnej, określone w art. 27a ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414...
z odwołania Stanisława S. od decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w O. z dnia 21 września 2001 r., (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z pomocy...

OPK 4/03 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-10-13

ust. 1 pkt 1a w związku z art. 31 ust. 4a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny...
Ośrodka Pomocy Społecznej w B. z dnia 23 czerwca 2003 r. (...) w przedmiocie odmowy pomocy społecznej w formie okresowego zasiłku gwarantowanego po rozpoznaniu...
1   Następne >   +2   4