Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X

VI SA/Wa 2645/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-24

. 107 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (dalej: uops), oraz polegające na zaniechaniu wyjaśnienia zasadności przesłanek powyższej negatywnej oceny i nie podniesieniu...
administracyjnego, Komisja Odwoławcza wskazała, że postępowanie dotyczące przyznania świadczenia niepieniężnego w postaci pobytu w domu pomocy społecznej odbywa się w kilku etapach...

II GSK 2637/17 - Wyrok NSA z 2019-10-09

, a treścią uzasadnienia skargi. Z uzasadnienia postawionych zarzutów naruszenia art. 54 ust. 1 i art. 59 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (dalej: u.p.s.) nie wynika...
psychiatrycznej nie stanowiło przeszkody do wydania decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej. Egzaminowany nie uzasadnił prawidłowo na czym tak naprawdę polegało...

VI SA/Wa 1257/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-28

. do chwili obecnej udziela porad prawnych w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...]., W ocenie Ministra Sprawiedliwości zainteresowany...
i opiekuńczego, a także z zakresu prawa zabezpieczenia społecznego oraz prawa administracyjnego. Pomoc prawna w powyższym zakresie nie ograniczała się tylko do konsultacji...

II GSK 2891/14 - Wyrok NSA z 2016-05-17

postępowania, której nie przewiduje procedura administracyjna. Nadto skarżąca błędnie wskazała Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) jako organ I instancji., Drugi...
na świadczeniu pomocy prawnej, która ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywania., Z powyższego wynika, że ocenę pozytywną może uzyskać...

VI SA/Wa 560/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-15

Pomocy Społecznej w [...], w którym była zatrudniona od dnia [...] listopada 2013 r. w charakterze prawnika. Wprawdzie zatrudnienie to nie było związane z praktycznym...
podniosła również, że decyzja Ministra Sprawiedliwości nie uwzględnia interesu społecznego, którego ona jest reprezentantem, co w konsekwencji świadczy o naruszeniu art. 7 kpa...

VI SA/Wa 2972/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-25

, że strona była zwolniona ustawowo od kosztów sądowych, mylne wskazanie organu pierwszej instancji (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu zamiast Prezydenta Miasta...

VI SA/Wa 2090/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-31

radców prawnych, łącznie przez okres co najmniej 3 lat wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej...
i przedmiotem jej działalności wykonywanie zawodu radcy prawnego albo adwokata i świadczenie pomocy prawnej w ramach tych zawodów. Potwierdza to brzmienie umowy spółki...

II GSK 929/20 - Wyrok NSA z 2020-11-24

́wiadczenie pomocy prawnej w ramach tych zawodów. Potwierdzało to brzmienie umowy spółki, która uzależniała byt i funkcjonowanie spółki od pozostawania w niej w charakterze...
̨cie przedmiotu działalności (niż świadczenie pomocy prawnej) kancelarii radcy prawnego oraz spółki prawniczej, której wspólnikami są radcowie prawni i adwokaci...

VI SA/Wa 333/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-08

, że zgodnie z art. 239 pkt 1 lit a p.p.s.a strona skarżąca działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania z zakresu pomocy i opieki społecznej...
pkt. 1 lit a ustawy - Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach pomocy i opieki społecznej nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych...

VI SA/Wa 699/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-11

przez okres co najmniej 3 lat wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego...
bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego w zespole radców prawnych wymienionych spółek., Zdaniem Ministra Sprawiedliwości...
1   Następne >   +2   +5   +10   28