Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol

IV SA/Gl 426/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-03-02

Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej postanawia zawiesić postępowanie sądowe. Decyzją Prezydenta Miasta K...
. z dnia [...]r. nr [...] ustalono P. N. miesięczną opłatę za pobyt jego ojca C. N. w Domu Pomocy Społecznej w miejscowości R. (dalej 'DPS') począwszy od [...] r. w wysokości...

II SA/Łd 49/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-22

za pobyt w domu pomocy społecznej postanawia: 1. wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji; 2. zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne. LS Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł...
Miasta Ł. z dnia [...] roku, nr [...] w sprawie ustalenia wysokości należności podlegającej zwrotowi z tytułu opłaty za pobyt S. C. w Domu Pomocy Społecznej., Stan...

I OW 103/08 - Postanowienie NSA z 2010-02-22

Ogólnoadministracyjnej wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą...
we Wrocławiu a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w B. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3...

IV SA/Gl 595/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-07-17

w Domu Pomocy Społecznej p o s t a n a w i a: zawiesić postępowanie sądowe. Pismem z dnia 5 maja 2018 r. B.O. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach...
o zwolnieniu skarżącej z odpłatności za pobyt ojca - P.M. w domu pomocy społecznej w okresie od września 2016 r. do czerwca 2017 r. oraz o odmowie zwolnienia skarżącej...

IV SA/Gl 758/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-31

Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie skierowania do Domu Pomocy Społecznej postanawia: zawiesić postępowanie sądowe. Pismem z dnia 7 lipca 2015 r. J.W....
decyzję Prezydenta Miasta T. z dnia [...]r. mocą której skierowano skarżącą do Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w J., Powyższe decyzje zapadły...

IV SA/Wr 226/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-06-20

za pobyt w domu pomocy społecznej postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne. Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...
) czy obowiązek ponoszenia przez osoby wskazane w art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930) opłat za pobyt...

IV SA/Wr 256/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-06-20

całkowitego oraz częściowego z ponoszonej opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne. Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1...
społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930) opłat za pobyt w domu pomocy społecznej umieszczonej w nim osoby powstaje z mocy prawa, czy też na mocy decyzji administracyjnej wydanej...

I SA/Po 75/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-08-06

sprzedaży usług pomocy społecznej przy zastosowaniu kasy rejestrującej., Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że skarżąca jest jednostką budżetową (powiatową...
usługi na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.) - dalej - 'u.p.s.' i rozporządzenia Ministra Polityki...

IV SAB/Wr 215/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-30

2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. R. na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 5 marca 2013 r...
. w sprawie przyznania zasiłku z pomocy społecznej postanawia: odmówić zawieszenia postępowania sądowoadmnistracyjnego. Z. R. wniósł we dniu 13 listopada 2013 r...

IV SAB/Wr 216/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-30

2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 5...
marca 2013 r. w sprawie przyznania zasiłku z pomocy społecznej postanawia: odmówić zawieszenia postępowania sądowoadmnistracyjnego. Z. R. wniósł we dniu 13 listopada 2013...
1   Następne >   +2   +5   +10   67