Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X

II SA/Rz 499/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-07-10

Odwoławczego z dnia [...] października 2018 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną decyzję. Przedmiotem skargi...
w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i umorzenia postępowania I instancji w części., W podstawie prawnej SKO powołało art. 138 § 1 pkt 2...

II SA/Po 588/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-12-15

oraz art. 106 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm., dalej jako: 'ustawa' albo 'u.p.s....
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej, tj. [...] zł. Natomiast zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Nr [...] z dnia 16 lutego 2023 r. Dyrektora Miejsko...

II SA/Po 976/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-02-16

się do ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j.Dz.U.2016.930 ). Tylko bowiem ta ustawa obejmuje instytucje związane z realizacją celów pomocy społecznej...
, w tym związanych z pomocą bezdomnym a nie można przyjąć, by ustawodawca wskazując na dom opieki społecznej w art. 6 pkt 6 u.g.n. i nie definiując tego pojęcia na gruncie u.g.n....

II SA/Lu 346/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-19

bez wymaganego pozwolenia na budowę., Zgodnie z oświadczeniem pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obiekt został ustawiony na ww. działce przez Urząd Gminy w 2000 r...
sprawie podstawę do uznania Gminy Głusk za inwestora przedmiotowego obiektu budowlanego dało oświadczenie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk spisane...

II SA/Rz 151/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-03-10

gospodarstwo. Utrzymuje się jedynie ze środków, które uzyskuje z pomocy społecznej; aktualnie jest to kwota 317 zł tytułem zasiłku okresowego oraz 100 zł tytułem zasiłku...
celowego na zakup żywności. Ponadto, w lutym 2017 r., również w ramach pomocy społecznej, otrzymał on kwotę 200 zł na opał. Jako swoje stałe wydatki skarżący wskazał...

II SA/Rz 111/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-03

ze środków pomocy społecznej. Zły stan zdrowia nie pozwala mu na podjęcie pracy zarobkowej. Wnioskodawca posiada udział we własności nieruchomości rolnej o powierzchni 0,16 ha...
się z dochodu o bardzo niskiej wysokości - 361 zł, którego źródło w całości stanowi pomoc społeczna. Zgodnie z jego twierdzeniem posiada wprawdzie udział w nieruchomości rolnej...

II SA/Ol 505/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-03-12

administracji z zakresu pomocy społecznej. Ustalenia Planu naruszają prawo własności, bowiem dla realizacji tego celu wyznaczono teren prywatny, nie uwzględniając tego faktu...
, za bezzasadny. Zabudowa na tym terenie, zgodnie z przeznaczeniem dopuszczonym we wcześniej obowiązującym planie przystosowana i wykorzystywana jest na funkcje usług pomocy społecznej...

II SA/Rz 1560/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-12

na stan zdrowia. Utrzymuje się ze środków pomocy społecznej - aktualnie jest to kwota 361 zł miesięcznie. Ubiega się o przyznanie renty (sprawa jest w toku). Mieszka...
, lecz sprawa ta jest w toku. Z tych względów, jedynym jego źródłem utrzymania są środki z pomocy społecznej w bardzo niewielkiej kwocie, wynoszącej 361 zł. Obiektywnie...

II SA/Rz 264/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-27

wymienieni otrzymują świadczenia z pomocy społecznej. Należy jednak zauważyć, że sprawa niniejsza dotyczy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji w postaci budowy budynku...
, że 'okresowo' uzyskuje bądź ona bądź też jej konkubent świadczenia w ramach pomocy społecznej, jednak wskazując ich wysokość 'do 200 zł' nie określiła jednocześnie jakiego...

II SA/Rz 1097/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-11-22

innego majątku. Źródłem jej utrzymania są środki uzyskiwane z pomocy społecznej w postaci: świadczenia pielęgnacyjnego (620 zł), zasiłku pielęgnacyjnego (153 zł), zasiłków...
wiążą się określone wydatki na edukację. Dochód rodziny to tylko alimenty oraz środki uzyskiwane z pomocy społecznej, w całości przeznaczane na podstawowe potrzeby tj...
1   Następne >   +2   +5   +10   100