Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

I SA/Ol 744/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-27

przelane środki uzyskane z PFRON jako pomoc na utrzymanie osób niepełnosprawnych. Załączył wydruki transakcji bankowych, z których wynika, że na rachunek w Banku C...
Niepełnosprawnych tytułem: '[...] Dof. Art. 26a ...'., Powołano art. 26a, art. 48a ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób...

III FSK 1157/21 - Wyrok NSA z 2022-07-28

kasacyjnej (zob. uchwała składu siedmiu sędziów NSA z 15.02.2010 r., II FPS 8/09), w szczególności za pomocą tej podstawy nie można kwestionować przyjętej przez sąd podstawy...
jest kwestionowanie określonych okoliczności sprawy za pomocą skargi na czynności egzekucyjne. Zasadnie wskazał Sąd pierwszej instancji, że skarga na czynności egzekucyjne...

III FSK 1102/21 - Wyrok NSA z 2022-07-28

podstawy kasacyjnej (zob. uchwała składu siedmiu sędziów NSA z 15.02.2010 r., II FPS 8/09), w szczególności za pomocą tej podstawy nie można kwestionować przyjętej przez sąd...
to wykluczone jest kwestionowanie określonych okoliczności sprawy za pomocą skargi na czynności egzekucyjne. Zasadnie wskazał Sąd pierwszej instancji, że skarga na czynności...

III FSK 1134/21 - Wyrok NSA z 2022-07-28

podstawy kasacyjnej (zob. uchwała składu siedmiu sędziów NSA z 15.02.2010 r., II FPS 8/09), w szczególności za pomocą tej podstawy nie można kwestionować przyjętej...
to wykluczone jest kwestionowanie określonych okoliczności sprawy za pomocą skargi na czynności egzekucyjne. Zasadnie wskazał Sąd pierwszej instancji, że skarga...

I SA/Gd 869/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-10-25

i Fundusz Ubezpieczeń Społecznych za grudzień 2021 r. (w kwocie [...] zł) i na dzień 9 maja 2022 r. z tytułu podatku od towarów i usług za listopad 2021 r. i podatku dochodowego...
). Organy podatkowe mogą za pomocą wszelkich argumentów popartych ustalonymi w sprawie okolicznościami wykazywać, że istnieje groźba niewykonania zobowiązania podatkowego...

I SA/Gd 25/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-07

sądów administracyjnych wyrażany jest pogląd, iż organy podatkowe mogą za pomocą wszelkich argumentów, popartych ustalonymi w sprawie okolicznościami, wykazywać...
o charakterze publicznoprawnym lub zbywania majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję są jedynie przykładowe, co oznacza, że organy podatkowe mogą za pomocą...

I SA/Gd 871/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-10-25

I FSK 594/11, publ. CBOSA). Organy podatkowe mogą za pomocą wszelkich argumentów popartych ustalonymi w sprawie okolicznościami wykazywać, że istnieje groźba niewykonania...
[...] zł oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiące kwiecień, lipiec i sierpień 2021 r. a także składek na ubezpieczenie społeczne za grudzień 2021 r. Organy...

I SA/Gd 870/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-10-25

mogą za pomocą wszelkich argumentów popartych ustalonymi w sprawie okolicznościami wykazywać, że istnieje groźba niewykonania zobowiązania podatkowego w przyszłości, uzasadniająca...
oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiące kwiecień, lipiec i sierpień 2021 r. a także składek na ubezpieczenie społeczne za grudzień 2021 r. Organy wskazały...

I FSK 2023/21 - Wyrok NSA z 2021-12-16

mających wskazywać na rzecz tej oceny), podlegać może tylko możliwość ziszczenia się tego stanu. Organy podatkowe mogą za pomocą wszelkich argumentów, popartych...
na podstawie dokumentacji prowadzonej przez organy podatkowe oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych (str. 18-19 uzasadnienia zaskarżonego wyroku). Ocena ta znajduje...

I SA/Gl 737/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-01

lub interesu społecznego, to rozstrzygając sprawę na niekorzyść strony odwołującej się, jest obowiązany wskazać w uzasadnieniu swojej decyzji, że w sprawie wystąpił stan...
zagrożenia uregulowania przyszłych zobowiązań. Natomiast wnioskując o prawo pomocy oświadcza, że nie posiada żadnych nieruchomości oraz oszczędności, a wobec zajęcia...