Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol

I OSK 1212/09 - Wyrok NSA z 2010-05-21

, zasadności zgłoszonych potrzeb oraz wysokości posiadanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków finansowych. Organ wyjaśnił, że na miesiąc październik dysponował...
. Organ odwoławczy, powołując się na art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wyjaśnił, że decyzja o przyznaniu zasiłku celowego ma charakter...

VIII SA/Wa 365/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-01

w Warszawie, sygn. akt VIII SA/Wa 570/09 oddalił skarg[...] 27 sierpnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie skierowania skarżącej do domu pomocy społecznej. Wyrok uprawomocnił się 4...
dniach została zabrana do szpitala [...], w którym przebywała do [...] marca 2009 r. Stamtąd w dniu [...] marca 2009 r. została przewieziona w Domu Pomocy Społecznej w R...

II SA/Gl 1348/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-13

. nr [...], wydaną na podstawie art. 8, art. 11 ust. 2 i art. 106 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769) oraz art. 104 Kodeksu postępowania...
oraz od kilku lat jest objęta świadczeniami z pomocy społecznej. Nadto organ wskazał, że źródłem utrzymania strony są prace dorywcze, z których osiąga dochód w wysokości około 800...

I OW 31/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-16

skierowania M. W. do domu pomocy społecznej postanawia: zmienić postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2014 r. sygn. akt I OW 179/14...
organu właściwego do wydania decyzji w sprawie skierowania M. W. do domu pomocy społecznej, wskazał Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa jako organ właściwy w sprawie., Skargę...

II SA/Ke 502/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-10-04

. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w P. w ramach zadań własnych z działu 852, rozdział 85214, na wypłatę zasiłków celowych wynikających z art. 31-41 ustawy o pomocy...
skierowanym do skarżącego z 23 marca 2017 r., Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że nie jest możliwym sięganie przez gminę, celem realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej...

II SA/Ke 49/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-03-09

[...] znak: [...] utrzymującą w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta O. przez Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w O. o przyznaniu...
świadczenia pieniężnego, z pomocy społecznej w postaci bezzwrotnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności w wysokości 77,50 zł., W dniu 17 stycznia 2011 r. S. S...

I OSK 3598/18 - Wyrok NSA z 2019-06-06

[...] listopada 2017 r. Nr [...] w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej oddala skargę kasacyjną [pic] I OSK 3598/18, Uzasadnienie, Wyrokiem z dnia 17 maja 2018 r...
z pomocy społecznej., Od ww. wyroku skargę kasacyjną złożyła T.W. Zaskarżając wyrok w całości zarzuciła mu naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ...

IV SA/Gl 423/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-16

[...] r., nr [...]. Decyzją z dnia [...] r., nr [...] wydaną na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm...
.), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w T., działając z upoważnienia Burmistrza Miasta T., odmówił przyznania W.D. zasiłku celowego na zakup lodówki...

II SA/Ke 583/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-11-14

pomocy społecznej I. oddala skargę o wznowienie postępowania sądowego; II. przyznaje od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach) na rzecz adwokat A. B...
[...] Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie , działając z upoważnienia Rady Miejskiej, odmówił przyznania A. C. pomocy społecznej w formie orzeczenia o kosztach...

II SA/Lu 24/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-07

Barbarze S. Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w N. oraz świadectwa ukończenia przez Barbarę S. studiów podyplomowych w zakresie zarządzania instytucjami pomocy społecznej...
Gminy N. z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Barbarze S. - Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w N. do wydawania decyzji administracyjnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   23