Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X

I OSK 376/13 - Wyrok NSA z 2013-06-18

., W dniu 22 czerwca 2012 r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w N. udali się do miejsca zamieszkania Z. W. w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, jednak nie zostali...
wpuszczeni do środka. W związku z powyższym, pismem z tej samej daty, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w N. poinformował Z. W., że kolejny termin wywiadu...

I OSK 1423/06 - Postanowienie NSA z 2007-06-05

., Protokolant Kamil Wertyński, po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2007r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej...
wymierzenia grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie skargi na bezczynność Wójta Gminy...

II SO/Lu 13/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-06-27

. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Z. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu...
w Lublinie skargi Z. W. na bezczynność Wójta Gminy p o s t a n a w i a wymierzyć Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej grzywnę w kwocie 500 /pięćset/ złotych...

II SO/Lu 20/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-11-16

wymierzenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej grzywny za nieprzekazanie skargi w sprawie świadczeń z pomocy społecznej p o s t a n a w i a 1. oddalić wniosek; 2...
Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za nieprzekazanie Sądowi skargi z dnia 27 kwietnia 2006r. (data wpływu) na bezczynność tegoż Kierownika polegająca na nierozpoznaniu...

II SO/Lu 39/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-11-14

Pomocy Społecznej grzywny z tytułu nieprzekazania do Sądu skargi na bezczynność organu w sprawie dotyczącej usług opiekuńczych p o s t a n a w i a oddalić wniosek...
administracyjnymi wniosek o ukaranie grzywną Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej za nieprzekazanie do Sądu złożonej w dniu 23 maja 2005r. skargi na bezczynność Ośrodka polegającą...

II SO/Lu 57/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-01-30

niejawnym sprawy z wniosku M. W. z udziałem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o wymierzenie grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach za nieprzekazanie...
Sądowi skargi w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej p o s t a n a w i a oddalić wniosek. M. W. wniósł o wymierzenie grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej...

I OSK 652/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-17

2007 roku oddalającego wniosek Z. W. o wymierzenie grzywny za nieprzekazanie do Sądu skargi na bezczynność w sprawie świadczeń z pomocy społecznej w sprawie ze skargi...
Z. W. na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] postanawia: 1. oddalić skargę kasacyjną; 2. przyznać radcy prawnemu M. B. kwotę 146,40 złotych (sto...

II SO/Lu 2/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-02-02

niejawnym wniosku skarżącego Z. W. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej z powodu niezastosowania się do obowiązku określonego art. 54 § 2 ustawy...
grzywną' Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. W załączeniu wniosku skarżący przedłożył kserokopię skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 11...

II SO/Lu 12/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-05-23

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej p o s t a n a w i a wniosek oddalić. M. W. w dniu 16 marca...
2006 r. złożył w Urzędzie Gminy pismo określone, jako skarga. W jego treści podał, że w dacie 8 lutego 2006 r. złożył w Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek o przyznanie...

II SO/Lu 56/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-11-22

niejawnym sprawy z wniosku T. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie...
, skargi z dnia [..] czerwca 2006 r. w sprawie świadczeń z pomocy społecznej p o s t a n a w i a odmówić wymierzenia grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej . Z akt...
1   Następne >   +2   +5   +10   38