Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

II SA/Łd 877/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-02-13

Starosty [...] z dnia [...] roku, Nr [...] o odmowie ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego dla Domu Pomocy Społecznej w P. na wprowadzanie ścieków do rowu melioracyjnego...
z dokumentów załączonych do akt administracyjnych, Starosta [...] decyzją z dnia [...] roku zezwolił Domowi Pomocy Społecznej w P. na pobór wód podziemnych z utworów...

II SA/Po 65/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-05-08

wymienionych decyzji stanowiły przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady...
, obsuniecie się ziemi lub huragan w 2010 r., Dyspozycja przepisu art. 24 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wskazuje, iż Rada Ministrów może przyjąć rządowy program pomocy...

II SA/Rz 68/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-08-09

. Korzystają z gazu z butli oraz z własnej wody w studni. Opał to koszt około 1000 zł rocznie. Używają telefonu komórkowego na kartę. Z pomocy społecznej nie otrzymują żadnych...
także, że nie posiada faktur dotyczących zakupu paliwa czy nawozu do gospodarstwa. Dodała także, iż nie korzysta wraz z siostrą z pomocy społecznej. Z tak bardzo ogólnej odpowiedzi...

II SA/Rz 68/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-02-22

, w szczególności czy pobierane są świadczenia w ramach pomocy społecznej oraz czy posiadana nieruchomość rolna przynosi dochód. Ponadto, wezwano stronę do nadesłania...
wniosku S. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi S. M. na decyzję Samorządowego Kolegium...

II SA/Rz 855/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-08-20

społecznej., Rozpoznając wniosek zważono, co następuje:, Żądanie podlega uwzględnieniu, jednak tylko co do jego części. Instytucja prawa pomocy ma na celu wspomóc osoby o trudnej...
niejawnym wniosku Z. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie z jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium...

II SA/Po 1169/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-19

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm., dalej: u.p.s.), W świetle § 2 rozporządzenia pomocy takiej udziela się rodzinie rolniczej...
rolnym, lub dziale specjalnym produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dla wnioskowanej pomocy muszą zaistnieć więc wszystkie...

II SA/Kr 985/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-04

to na podstawie braku zgłoszeń podtapiania w ośrodku pomocy społecznej oraz straży pożarnej. Podparto się również faktem, że strony postępowania zainteresowane na rozprawie...
., Wątpliwości również budzi ustalenie, że nie występuje szkodliwe oddziaływanie na grunty sąsiednie wyłącznie na podstawie informacji uzyskanych z ośrodka pomocy społecznej...

II SA/Ol 789/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-11-20

pracownicy - B. P., która jako pracownik pomocy społecznej lekceważy ludzi starych, schorowanych i zamiast pomagać bezpodstawnie oskarża, niszczy dorobek ich życia, m.in. poprzez...
odwołujących się. Organ odwoławczy wskazał także, iż z akt sprawy nie wynika, aby zatrudnienie B. P. w Ośrodku Pomocy Społecznej miało jakikolwiek wpływ na wynik sprawy., A. i L...

II SA/Ke 625/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-12-21

- Leczniczemu '...' - J. T., Spółka Jawna, ul. P. - pozwolenia na rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy...
społecznej, z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacji oraz technologii kotłowni wraz z budową dróg dojazdowych, placu i zjazdów publicznych z drogi...

II OSK 1000/07 - Wyrok NSA z 2008-09-11

zdrowia, domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia, domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schroniska dla nieletnich i jednostek...
1   Następne >   +2   +5   +10   44